Tuusniemen Tuusjärven pohjavesialueen geologinen rakenneselvitys ja pohjaveden virtausmallinnus on valmistunut. Tutkimukset tehtiin vuosien 2016 ja 2017 aikana. Tutkimusmenetelminä hyödynnettiin maastokartoituksia, painovoimamittauksia, maaperäkairauksia ja havaintoputkiasennuksia sekä maatutkaluotauksia. Tutkimuksilla saatiin uutta tietoa alueen kallionpinnan korkokuvasta, maaperäkerroksista, pohjavedenpinnan tasosta ja pohjaveden virtaussuunnista Tuusjärven pohjavesialueella.

Tuusjärven pohjavesialue kuuluu yhtenäiseen Outokumpu-Tuusniemi-Riistavesi-Siilinjärvi –harjujaksoon. Harju on syntynyt kallioperän ruhje/siirrosvyöhykkeeseen ja kallionpinnan korkeuserot tutkimusalueella ovat huomattavat. Maaperän kokonaiskerrospaksuus on muodostuman itäosan kallioalueita lukuun ottamatta ydinharjun alueella 35-70 metrin luokkaa. Maaperä on harjun ydinalueella karkeaa soraa. Harjun lievealueilla maaperä on hiekkavaltaista hienontuen hietavaltaiseksi sekä harjun pohjois- että eteläpuolella.

Pohjavesivyöhykkeen paksuus on enimmillään tutkimusalueen länsiosassa 50-80 metrin luokkaa. Vedenottamon lähiympäristössä pohjavesivyöhyke on 15-40 metrin paksuinen. Pohjavesi virtaa harjumuodostuman suuntaisesti idästä länteen. Aivan tutkimusalueen itäosassa kallionpinta nousee vallitsevan pohjavesipinnan yläpuolelle. Pohjavettä suojaavan irtomaakerroksen paksuus on pääasiassa 15-40 metrin luokkaa. Ohuimmillaan suojakerros on vedenottamon lähiympäristössä alle kymmenen metriä.

Pohjavesialueella sijaitsee Koillis-Savon Vesi Oy:n Tuusjärven vedenottamo. Vedenottamon vaikutusalue ulottuu pääasiassa ottamolta itään, mutta virtausmallinnuksen perusteella vettä virtaa ottamolle myös sen länsipuolelta. Pohjaveden laadussa on pohjavesialueella havaittavissa tiesuolauksen vaikutus kohonneina kloridi- ja natriumpitoisuuksina sekä taimitarhatoiminta todettuina torjunta-ainepitoisuuksina.

Tutkimuksella saadut tarkemmat tiedot pohjavesialueen rakenteesta ja pohjaveden virtauskuvasta palvelevat erityisesti pohjaveden suojeluun tähtääviä toimenpiteitä, joilla turvataan alueen puhdas talousvesi.

Tuusjärven tutkimuksista valmistunut raportti on ladattavissa GTK:n Hakku –palvelusta (linkki http://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/65_2017.pdf) ja tutkimustulokset myöhemmin kevään kuluessa myös GTK:n Lähde –palvelusta.

Tutkimusten toteutuksesta vastasi Geologian tutkimuskeskus (GTK) yhteistyössä Tuusjärven kunnan, Koillis-Savon Vesi Oy:n ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa.

Lisätietoja:
Geologian tutkimuskeskus, geologi Anu Eskelinen, puh. 029 503 3979, anu.eskelinen@gtk.fi
Pohjois-Savon ELY-keskus, hydrogeologi Jussi Aalto, puh. 029 023 895, jussi.aalto@ely-keskus.fi
Tuusniemen kunta, tekninen johtaja Mika Karvonen, puh. 044 7209 048, mika.karvonen@tuusniemi.fi
Koillis-Savon Vesi Oy, toimitusjohtaja Hannu Pirinen puh.  040 660 9060, hannu.pirinen@ksvesi.fi