Alueella suoritetaan lisäkairauksia, joiden perusteella täydennetään ja tarkennetaan aikaisempaa, vuosien 2004 ja 2006 tutkimusaineistoa. Hankkeen kairaustyöt tehdään 28.3.-8.4.2022 ja koko rakenneselvitystyö valmistuu 31.6.2022 mennessä.

Tutkimusalueilla kairataan maaperää kallioperään saakka seitsemässä pisteessä. Kairausreikiin asennetaan pohjaveden havaintoputket. Kairaukset tehdään vain maanomistajien luvalla ja niiden osalta ollaan erikseen yhteydessä maanomistajiin. Laajemmin kallioperän syvyyttä ja irtomaalajikerroksen paksuutta tutkitaan yhdistämällä uudet kairaustulokset aiemmin tuotettuun aineistoon.

Hydrogeologisen rakenneselvityksen, vanhojen painovoimamittaustulosten ja maaperäkairausten avulla hankitaan uutta tietoa tutkimusalueen pohjaveden virtaussuunnista ja virtausta ohjaavista kalliokynnyksistä, kallioperän ja pohjaveden korkeustasoista sekä maaperän kerrosrakenteista. Tutkimustuloksista laaditaan raportti, jossa tuloksia havainnollistetaan erilaisina karttatasoina.

Pohjavesialueiden tutkimisella saatava lisätieto palvelee maankäytön suunnittelua, pohjavesien suojelua, vedenhankinnan turvaamista sekä pohjavesien seurantaa. Uuden tiedon avulla voidaan ohjata kaavoitusta ja rakentamista alueille, joilla riskit pohjavedelle ovat pienemmät sekä tarvittaessa voidaan myös tarkistaa pohjavesialueen rajausta. Tiedot palvelevat myös onnettomuustilanteissa tarvittavien toimenpiteiden ennakoimista ja suorittamista.

Geologinen rakenneselvitys on Geologian tutkimuskeskuksen (GTK), Uudenmaan ELY-keskuksen (ELY), Hyvinkään Veden yhteistyöhanke. Tutkimusten käytännön toteutuksesta vastaa Geologian tutkimuskeskus.

Lisätiedot

Projektipäällikkö Tuire Valjus, GTK, puh 040 540 5265 tuire.valjus@gtk.fi

Ylitarkastaja Heini Loikkanen, ELY, puh. 050 350 8319 heini.loikkanen@ely-keskus.fi

Vesihuoltojohtaja Marita Honkasalo, Hyvinkään Vesi, puh. 040 7454915 marita.honkasalo@hyvinkaa.fi

Artikkelikuva: J. Tranberg, GTK.