Kouvolassa sijaitsevan Tornionmäen pohjavesialueen geologisen rakenteen ja pohjavesiolosuhteiden selvitys on valmistunut. Vuonna 2017 toteutetut tutkimukset sisälsivät maastokartoituksia, maaperäkairauksia, pohjavesiputkien asentamista, maatutkaluotauksia ja painovoimamittauksia. Tutkimuksilla saatiin uutta tietoa kallionpinnan korkokuvasta, maaperäkerroksista, pohjavedenpinnan tasosta ja pohjaveden virtaussuunnista Tornionmäen alueella. 

Tornionmäen pohjavesialue on osa ensimmäisen Salpausselän reunamuodostumaa. Maa-aines on pohjavesialueen pohjoisreunalla keskimäärin karkeampaa ja paremmin vettä johtavaa kuin eteläreunalla, jossa on paikoitellen vettä pidättäviä hienoaineskerroksia. Maa-aineskerrosten kokonaispaksuus suurimmassa osassa pohjavesialuetta on yli 20 metriä, pohjavesialueen itäosassa kokonaispaksuus on monin paikoin 30–40 metriä. Kallionpinta on korkeimmillaan pohjavesialueen keskiosassa, Vaivasensuon länsipuolella yli 85 m meren pinnan yläpuolella. Alueella esiintyvä koillinen–lounas-suuntainen kallioperän kohouma jakaa pohjavesialueen itäiseen ja läntiseen osaan. Matalimmillaan kallionpinta on pohjavesialueen eteläreunalla, valtatie 15:n varrella noin 20 metriä meren pinnan yläpuolella. 

Pohjavedellä kyllästyneen maaperäkerrostuman paksuus on pohjavesialueen keskiosassa laajalti alle 10 metriä. Vaivasensuon länsipuolella kallio kohoaa pohjavedenpinnan yläpuolelle muodostaen pohjaveden virtausta rajoittavan alueen. Vaivasensuon alueella esiintyy 7–8 m syvyydellä maanpinnasta vettä pidättävä silttikerros, joka muodostaa alueelle oman orsivesikerroksen. Pohjavesialueen itä- ja länsiosissa pohjavesivyöhykkeen paksuus on 10–30 metriä. Pohjaveden pääasialliset virtaussuunnat ovat pohjavesialueen pohjoisosissa koilliseen kohti Viilansuota ja Käyrälampea, länsiosissa luoteeseen ja itäosissa kaakkoon. Pohjaveden yläpuolinen suojaava maakerros on pohjavesialueen läntisellä puolella reunamuodostuman päällä pääosin 5–15 metrin paksuinen ja itäisellä puolella laajalti yli 20 m, ohuimmillaan kuitenkin 5 m ja paksuimmillaan lähes 35 m. 

Tutkimuksissa pohjavesialueen itä- ja länsireunoilta ei löytynyt selkeitä pohjavesialuetta rajaavia hydrogeologisia tekijöitä, mistä syystä rajojen tarkistamiselle on tulevaisuudessa tarvetta. 

Tornionmäen pohjavesialueelle on sijoittunut runsaasti erilaisia taajamatoimintoja, kuten asutusta, liikenneväyliä ja teollisuutta. Pohjavesialueella sijaitsee myös kolme Kouvolan Vesi Oy:n käytössä olevaa pohjavedenottamoa, minkä vuoksi pohjaveden laadun turvaaminen pohjavesialueella on ensisijaisen tärkeää. Tutkimuksella saadut tarkemmat tiedot pohjavesialueen rakenteesta palvelevat maankäytön suunnittelua ja pohjavesialueella sijaitsevien eri toimintojen riskien arviointia pohjaveden suojelemiseksi ja puhtaan talousveden turvaamiseksi. 

Tutkimusten toteutuksesta vastasi Geologian tutkimuskeskus (GTK). Hankkeen ovat rahoittaneet Kouvolan Vesi Oy, Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Geologian tutkimuskeskus. 

Tutkimusraportti on ladattavissa GTK:n Hakku-palvelusta.  

Lisätietoja: 
Geologinen rakenneselvitys: 
Geologian tutkimuskeskus, geologi Olli Sallasmaa, puh. 0295 032 255, olli.sallasmaa@gtk.fi 
Pohjavesien suojelu: 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus, geologi Heidi Rautanen, puh. 0295 029 279, heidi.rautanen@ely-keskus.fi 
Pohjaveden otto: 
Kouvolan Vesi Oy, toimitusjohtaja Timo Kyntäjä, puh. 040 483 3471, timo.kyntaja@kouvolanvesi.fi