Kontiolahden Kulhon pohjavesialueen eteläosassa tehdään geologista rakennetutkimusta ja laaditaan pohjavesien virtausmalli.

Kontiolahdella sijaitsevalla Kulhon vedenhankintaan tärkeällä pohjavesialueella tullaan tekemään syksyllä 2020 tutkimuksia liittyen alueen geologiseen rakenteeseen. Tutkimukset keskittyvät pohjavesialueen eteläosaan. Työ toteutetaan yhteistyöprojektina ja rahoitetaan projektiin osallistuvien tahojen kesken. Projektiin osallistuvat Kontiolahden kunta, Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja Geologian tutkimuskeskus (GTK) sekä Savon Kuljetus Oy, Tornator Oyj, Maansiirto ja Soraliike M-Levy Oy, Paiholan Yhteismetsä, Lakan Betoni Oy, Kuljetus ja Kuormaus Judin Oy ja Destia Oy.

Lisäksi tutkimuksissa on mukana Joensuun Vesi, jolla on alueella Kerolan pohjavedenottamo. Työ tullaan toteuttamaan kokonaisuudessaan kuluvan vuoden aikana siten, että pohjavesialueen hydrogeologinen rakennemalli sekä pohjavesien matemaattinen virtausmalli valmistuvat kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Keskeisenä tavoitteena on saada tutkimusalueen geologisen rakenteen, pohjavedenpinnan korkeuden sekä pohjavesien virtaussuuntien avulla riittävästi tietopohjaa mm. alueen käytön suunnittelua sekä myös käytön vaikutusten arviointia varten. Koska Joensuun ympäristön alueen kallioperä sisältää vaihtelevasti mustaliuskeita, on seudun pohjavesissä havaittu monin paikoin selvästi taustapitoisuudet ylittäviä raskasmetallipitoisuuksia ja erityisesti korkeita nikkelipitoisuuksia. Tässä työssä pyritään selvittämään sekä alueen maa- ja kallioperässä että pohjavesissä olevia nikkelipitoisuuksia sekä myös nikkelin kulkeutumista.

Tutkimusalueen pinta-alan ja suurten kerrospaksuuksien vuoksi tutkimuksissa käytetään maanpintaa rikkomattomia geofysikaalisia mittauksia, lähinnä painovoimamitausta. Lisäksi alueella tehdään raskaita referenssikairauksia ja asennetaan pohjavesiputkia. Myös olemassa oleva laajahko tutkimusaineisto on käyty tarkasti läpi. GTK selvittää tutkimusalueen rakennetta kiinnittäen huomiota sekä kallioperän topografiaan että hyvin vettä johtavien karkeiden hiekka-soramateriaalien esiintymiseen. Lisäksi alueen pohjavesiputkista otetaan pohjavesinäytteitä ja putkiasennusten yhteydessä myös maa- ja kallioperänäytteitä. Saatavia tutkimustuloksia voidaan soveltuvin osin hyödyntää myös Kulhon pohjavesialueen (eteläisen osan) rajausten tarkistuksissa.

Tutkimuksissa pyritään pohjavesialueen rakenteen ja alueelle laadittavan pohjavesien virtausmallin kautta selvittämään nikkelin alkuperää, mobilisoitumista ja kulkeutumista, jonka jälkeen on myös mahdollista arvioida pohjavesialueen eri toimintojen mahdollista vaikutusta alueen pohjavesien nikkelipitoisuuksiin.

Lisätiedot:

Jari Hyvärinen, Geologian tutkimuskeskus, jari.hyvarinen@gtk.fi, 029 550 3406.

Ari Heiskanen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, ari.heiskanen@ely-keskus.fi, 029 502 6177

Antti Suontama, Kontiolahden kunta, antti.suontama@kontiolahti.fi, 050 428 5123