Lähde kokoaa yhteen Geologian tutkimuskeskuksessa (GTK) tehtyjen pohjavesitutkimusten tuloksia sekä yleistä tietoa Suomen pohjavesivaroista. Palvelu on tarkoitettu sekä viranomaisten että kansalaisten käyttöön. Tutkittua pohjavesitietoa voivat hyödyntää yleismittakaavaisen suunnittelun tausta-aineistona ympäristöviranomaiset kunnissa, kaupungeissa ja maakunnissa, vesiviranomaiset, vesilaitokset, konsultit sekä pohjavesialueilla toimivat yritykset. Kansalaisten suuntaan Lähde-palvelu toimii yleisen pohjavesitiedon lähteenä.

KARTTAPALVELU

Karttapalvelussa tausta-aineistoksi voidaan valita peruskartta, vinovalaistu maaperän korkeusmalli tai ilmakuva. Geologisena tausta-aineistona palvelussa on maaperäkartta ja siihen liittyvät maaperähavainnot. Myös ympäristöhallinnon pohjavesialuerajaukset ovat mukana palvelussa.

Karttatasojen tarkemmat metatietokuvaukset ovat luettavissa M-ikonia painamalla. Karttapalvelussa metatietolinkki on sijoitettu kunkin tason nimen jälkeen.

Rakenneselvitys (tilanne)

Taso esittää Suomen pohjavesialueet värikoodattuna rakenneselvityksen tilanteen mukaan. Aluerajaukset pohjautuvat Suomen ympäristökeskuksen tuottamaan aineistoon luokitelluista pohjavesialueista. Vielä tutkimattomat alueet näkyvät tasossa vaalean harmaina. Alempi taso Pohjavesialueen geologinen rakenneselvitysraportti näyttää tilanteen pelkällä reunaviivalla, kun karttaa suurennetaan riittävästi.

Maaperän kerrostiedot

Maaperän kerrostiedot sisältää havaintokohteen yleistiedot, maaperän tulkitut kerrostiedot ja maakerrosten rajapinnat kairausten, luotausten, koekuoppien, leikkausten ja piikityspisteiden osalta. Aineisto koostuu piikittämällä tehdystä pintamaahavainnosta ja kairausten, koekuoppien ja leikkausten kerroshavaintotiedosta. Erillisinä tasoina ovat valokuvat ja havaintolomakkeet. Kallionpinnan taso sisältää eri maaperätutkimusmenetelmin saadun kalliopinnan korkeus/syvyys (m mpy / m) tiedon tulkittuna, mitattuna tai arvioituna. Koko Suomen kattavan aineiston voi ladata Hakku-palvelustaMetadata

Kallionpinnan painovoimatulkinta

Kallionpinnan painovoimatulkinta koostuu kallionpintatasoista, jotka on saatu painovoimamittaustulkintojen tuloksena. Tulkinnat on tehty pääasiassa pohjavesialueiden rakenteen selvitystä varten. Aineisto on geofysikaalisen tulkinnan tulosta eikä vastaa tarkasti todellista kallionpinnan tasoa. Koko Suomen kattavan aineiston voi ladata Hakku-palvelustaMetadata

Harjurakennemallit

Harjurakenneselvitysprojektien tutkimustulokset ja niiden yhteydessä tehdyt mallinnukset esitetään omina karttatasoinaan ja ne on mahdollista ladata omaan käyttöön Karttapalvelun kautta. Lataus tapahtuu Rakennemallinnuksen kattavuus –tason kautta avautuvan ikkunan Lataa aineisto –kohdasta. Latautuvien tasojen tiedostomuoto on img. Vanhimmista tutkimuskohteista ei näitä karttatasoja ole vaan ladattavissa on ainoastaan tutkimusraportti. Karttatasot on interpoloitu yleisimmin ArcGis-ohjelmiston Topo to Raster-menetelmällä (kallionpinnan ja pohjavedenpinnan korkeustasot) tai laskettu interpoloitujen tasojen avulla.

Kallionpinnan korkeustaso (m mpy.) on yleiskuvaus tutkimusalueen kallionpinnan korkeustasosta. Kallionpinta on varmistettu vain kairauspisteissä ja avokallioilla, muilta osin tieto kallionpinnan korkeustasosta on tulkittua ja interpoloitua. Metadata

Pohjavedenpinnan korkeustaso (m mpy.) on yleiskuvaus tutkimusalueen pohjavedenpinnan korkeustasosta. Lähtöaineisto on mitattu pohjaveden havaintoputkista, alueen kaivoista sekä lähteiden ja muiden pohjaveteen yhteydessä olevien luonnonvesien ja kiviaineksen ottoalueille syntyneiden pohjavesilampien pinnoista. Metadata

Pohjavesivyöhykkeen paksuus (m) kuvastaa pohjavedellä kyllästyneen maakerroksen paksuutta. Pohjavesivyöhykkeen paksuuden avulla voidaan arvioida tutkimusalueen merkittävimpien pohjavesivarastojen sijaintia ja laajuutta sekä pohjaveden virtausta estävien tai rajoittavien maa- tai kallioperän rakenteiden sijaintia. Metadata

Pohjaveden yläpuolisen maakerroksen paksuus (m) kuvastaa pohjavesipinnan syvyyttä maanpinnasta. Kerrospaksuuden avulla saadaan selville ne pohjavesimuodostuman alueet, joilla pohjavesipinta on lähellä maanpintaa ja jotka maaperän laadusta riippuen ovat erityisen riskialttiita pohjavedelle vaaraa aiheuttavan maankäyttömuodon sijoittamiselle. Metadata

Maaperän kokonaispaksuus (m) kuvastaa maaperän paksuutta eli kallionpinnan syvyyttä maanpinnasta metreinä. Sitä voidaan hyödyntää tilanteissa, joissa tarvitaan karkeaa arviota kallionpinnan syvyydestä maanpinnasta. Metadata

Kaivovesien laatu

Kaivovesien laatu pohjautuu koko Suomen kattaviin ”Tuhat kaivoa” ja ”500 kaivoa” -projektien mittaus- ja analyysituloksiin pohjavedestä. Näytteet on otettu kallioperän porakaivoista, maaperän kaivoista (kuilukaivo, lähdekaivo, maaputkikaivo) ja lähteistä kesällä 1999 (Tuhat kaivoa) ja vuonna 2000–2001 (500 kaivoa). Pohjavesiaineistoja käytettäessä yksityiskäytössä olevan kaivon tai lähteen tarkka sijainti ei saa olla tunnistettavissa ja siksi karttapalvelussa sijaintitieto on yleistetty ja aineiston näkyvyydellä on mittakaavarajoitus. Metadata

Pohjaveden energiapotentiaali

Pohjaveden energiapotentiaali osoittaa kultakin kaavoitetulta pohjavesialueelta kestävästi hyödynnettävissä olevan lämmitystehon ja sen vaihtelun Suomessa. Aineisto on laadittu perustuen Suomen matalapohjavesien vuosien 2000–2017 keskilämpötiloihin ja kaavoitettujen pohjavesialueiden antoisuusarvioon. Lisäksi aineistossa on mukana entisiä pistemäisiä pohjavesialueita, joilta on olemassa arvio muodostuvan pohjaveden määrästä. Metadata

Pohjavesialueet (SYKE)

Pohjavesialueet sisältää Suomen ympäristökeskuksen tuottaman aineiston vedenhankintaa varten kartoitetusta ja luokitelluista pohjavesialueista. Pohjavesialueaineisto sisältää pohjavesialuerajat, pohjaveden muodostumisalueen rajat, luokitukset ja riskiarviot. Metadata

Maaperä

Uurteet sisältää pistemäisiä havaintoja mannerjäätikön eri virtausvaiheiden aikana kallion pintaan syntyneistä uurteista. Metadata

Muinaisrannat koostuu rantapintoihin ja rannansiirtymiseen liittyvästä havaintoaineistosta. Metadata

Maaperäkartat ovat palvelussa kartan zoomauksesta ja käytettävissä olevasta kartoitustarkkuudesta riippuen mittakaavoissa 1:20 000 / 1:50 000Metadata , 1:100 000Metadata tai 1:200 000Metadata.

Aineistot ovat saatavilla tietotuotteina myös GTK:n Hakku-palvelusta

Varjostettu korkeusmalli

Varjostettu korkeusmalli pohjautuu Maanmittauslaitoksen tuottamaan laserkeilausaineistoon. Laserkeilausaineisto on maanpintaa ja maanpinnalla olevia kohteita kuvaava kolmiulotteinen pistemäinen aineisto. Laserkeilausaineistoa on saatavilla toistaiseksi vain osasta Suomea.

Ilmakuvat

Ilmakuvat on Maanmittauslaitoksen kuvaamista ortovärikuvista tuotettu taso.

RAPORTTIHAKU

Raporttihaun kautta on mahdollista hakea julkisia harjurakenneselvitysten tutkimusraportteja. Raportteja voidaan hakea mm. kunnittain tai yksittäisen pohjavesialueen nimellä. Raportit ovat palvelussa pdf -muodossa.

AJANKOHTAISTA

Ajankohtaista -osio kokoaa tuoreimmat tiedot GTK:ssa käynnissä olevista ja valmistuneista pohjavesitutkimuksista.