Viikkala-Pirilän pohjavesialueella aloitetaan geologisen rakenteen ja pohjavesiolosuhteiden selvittäminen. Hankkeen maastotyöt alkavat marraskuun alussa ja koko rakenneselvitystyö valmistuu toukokuun 2021 loppuun mennessä. Tutkimukset sijoittuvat Viikkalan ja Harjavallan voimalan väliselle pitkittäisharjualueelle.

Tutkimusalueella kairataan maaperää kallioperään saakka seitsemässä pisteessä ja pisteisiin asennetaan pohjaveden havaintoputket. Laajemmin kallioperän syvyyttä ja irtomaalajikerroksen paksuutta tutkitaan painovoimamittausten avulla, jota tehdään noin 12 kilometriä. Painovoimamittausten aikana maastossa liikkuu jalkaisin kahden tai kolmen henkilön mittausryhmä. Tutkimukset tehdään niin, että niistä on mahdollisimman vähän haittaa asukkaille ja ympäristölle. Kaikki kairaukset tehdään vain maanomistajien luvalla ja niiden osalta on jo oltu yhteydessä maanomistajiin. Lisäksi rakennetta kartoitetaan alueen tiestöä ja maastouria pitkin maastoajoneuvon hinaamalla maatutkalla.

Hydrogeologisen rakenneselvityksen, painovoimamittausten ja maaperäkairausten avulla hankitaan uutta tietoa tutkimusalueen pohjaveden virtaussuunnista ja virtausta ohjaavista kalliokynnyksistä, pohjaveden korkeustasoista sekä maaperän kerrosrakenteista.

Pohjavesialueiden tutkimisella saatava lisätieto palvelee maankäytön suunnittelua, pohjavesien suojelua, vedenhankinnan turvaamista sekä pohjavesien seurantaa. Uuden tiedon avulla voidaan ohjata kaavoitusta ja rakentamista alueille, joilla riskit pohjavedelle ovat pienemmät. Tulosten perusteella on mahdollista tarkentaa pohjavesialueen rajauksia. Tiedot palvelevat myös onnettomuustilanteissa tarvittavien toimenpiteiden ennakoimista ja suorittamista.

Geologinen rakenneselvitys on Geologian tutkimuskeskuksen, Harjavallan kaupungin, Nakkilan kunnan ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen yhteistyöhanke. Tutkimusten käytännön toteutuksesta vastaa Geologian tutkimuskeskus.

Lisätiedot


Ylitarkastaja Maria Mäkinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus, puh. 0295 022 913

Geologi Jukka Ojalainen, Geologian tutkimuskeskus, puh. 020 550 2597

Tekninen johtaja Harri Kukkula, Nakkilan kunta, puh. 044 747 5890

Vesihuoltoteknikko Kari Okkonen, Harjavallan kaupunki, puh. 044 432 5383