Kuopion Juankoskella tutkittiin vuosina 2018 – 2019 vedenhankintaa varten tärkeän Rajasalmen pohjavesialueen geologista rakennetta ja pohjavesiolosuhteita. Tutkimusten käytännön toteutuksesta vastasi Geologian tutkimuskeskus (GTK) yhteistyössä Kuopion kaupungin, Kuopion Veden ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat- vastuualueen kanssa.

 

Hydrogeologiseen rakenneselvitykseen liittyvien painovoimamittausten, maatutkaluotausten sekä maaperäkairausten ja pohjavesiputkien asennusten myötä Rajasalmelta saatiin lisätietoa mm. kallioperän asemasta, pohjavesiolosuhteista, pohjavesiä ohjaavista kalliokynnyksistä, pohjaveden korkeustasoista ja virtaussuunnista sekä maaperän kerrosrakenteista.

Maastotutkimuksia tehtiin kenttäkausien 2018 ja 2019 aikana. Alueella tehtiin raskaita maaperäkairauksia yhdeksässä (9) pisteessä joista seitsemään (7) asennettiin pohjaveden havaintoputki. Kairaussyvyydet vaihtelivat 1,8 – 47,0 metrin välillä. Kallioperän syvyyden ja irtomaalajikerrosten paksuuden selvittämiseksi tehtiin lisäksi noin 12,5 km painovoimamittauksia (625 mittauspistettä) sekä noin 8,9 km maatutkaluotauslinjoja. Geologisen rakennemallin pohjalta pohjavesialueelle laadittiin lopuksi myös pohjavesien matemaattinen virtausmalli.

Pohjavesialueiden perusteellisimmilla tutkimuksilla saatava lisätieto palvelee mm. alueen pohjavedenhankintaa, maankäytön suunnittelua sekä pohjaveden suojelua. Saadun uuden tiedon avulla on mahdollista mm. tarkistaa nykyisiä pohjavesialueiden rajauksia sekä ohjata kaavoitusta ja rakentamista esimerkiksi sellaisille alueille, joilla riskit pohjavedelle ovat pienemmät.

Rajasalmen pohjavesialueella kalliopinnan asema pohjavesialueella vaihtelee tasolla noin + 45 – +120 m mpy ja monin paikoin pohjavesialue rajoittuu, etenkin länsiosastaan kallioalueisiin. Pohjoisosassa kallioperä on huomattavasti syvemmällä kuin eteläosassa ja pohjavesivyöhykkeen paksuus on suurimmillaan Rajasalmen alueella jopa noin 45 m, mutta osassa keskeistä harjualuetta (pysyvä) pohjavesivyöhyke puuttuu toisaalta käytännössä kokonaan. Rajasalmen alueella myös kokonaiskerrospaksuudet ovat suurimmillaan eli reilun 50 metrin luokkaa. Laajoilla alueilla etenkin pohjavesialueen eteläosassa kerrospaksuudet ovat toisaalta vain muutamia metrejä.

Pohjaveden pinta vaihtelee alueella paljon, pohjoisosan tasosta noin +89 m mpy eteläosan noin +115 m mpy tasoon. Pohjavesien virtausolosuhteet Rajasalmen alueella ovat monimutkaiset suurista pohjavesipinnan eroista johtuen. Teerimäen pohjoispuolisella alueella on laajahko kallioperän muodostama kynnysalue, joka näyttäisi jakavan alueen kahteen erilliseen pohjavesimuodostumaan. Eteläosan Helvetinhautojen pohjavesialueelta ei myöskään vaikuttaisi olevan selkeää yhteyttä pohjoiseen Rajasalmen pohjavesialueelle.

Pohjaveden laatua tutkittiin pohjavesiputkista otettujen kerroksittaisten vesinäytteiden avulla.  Sen lisäksi (Ylä-) Vehkajärven pintavesien vaikutusta pohjavedenottamoon tutkittiin isotooppien avulla. Pohjavesien virtausmalli laadittiin käytännön syistä ainoastaan pohjavesialueen pohjoisosaan Rajasalmen alueelle. Nykyisillä vedenottomäärillä rantaimeytyminen vaikuttaa olevan vähäistä ja pääosa vedenottamon vedestä on harjupohjavettä, mutta toisaalta luvanmukaisella maksimivedenottomäärällä rantaimeytyvä veden määrä voi lisääntyä merkittävästikin riippuen vallitsevista olosuhteista.

Pohjaveden laatu oli alueen pohjoisosassa hyvä myös akviferin syvemmissä osissa, mutta laatu oli selvästi huonompi alueen eteläosassa ja varsinkin Helvetinhaudan alueella. Isotooppitutkimusten perusteella Rajasalmen pohjavedenottamon kaivoihin ei imeydy juurikaan Vehkajärven pintavesiä, ainakaan nykyisillä vedenottomäärillä ja/tai näytteenoton aikaisissa olosuhteissa (syksy). Tehdyistä tutkimuksista ja saaduita tuloksista on laadittu työraportti, pohjavesien virtausmallinnus on esitetty erillisessä raportissa.

Lisätiedot:

Jari Hyvärinen, Geologian tutkimuskeskus, jari.hyvarinen@gtk.fi, puh. 029 503 3406

Päivi Rissanen, Kuopion kaupunki, paivi.rissanen@kuopio.fi, puh. 044 7185 303

Jussi Aalto, Pohjois-Savon ELY-keskus, jussi.aalto@ely-keskus.fi, puh. 029 502 6776

Kuopion Vesi Oy, Kirsi Tähti, kirsi.tahti@kuopionvesi.fi, p.044 718 5322