Nurmijärven Nummenpään pohjavesialueilla aloitetaan geologisen rakenteen ja pohjavesiolosuhteiden selvittäminen. Kallioperän syvyyttä, irtomaakerroksen paksuutta ja maaperän kerrosrakenteita selvitetään kairauksin ja painovoimamittauksin syksyn 2020 aikana. Kairaukset aloitetaan syyskuun loppupuolella. Koko rakenneselvitystyö valmistuu 31.3.2021 mennessä.

Tutkimusalueella kairataan maaperää kallioperään saakka 11 pisteessä ja reikiin asennetaan pohjaveden havaintoputket. Kaikki kairaukset tehdään vain maanomistajien luvalla ja niiden osalta ollaan erikseen yhteydessä maanomistajiin. Laajemmin kallioperän syvyyttä ja irtomaalajikerroksen paksuutta tutkitaan painovoimamittausten avulla. Painovoimamittausta tehdään noin 45 kilometriä. Painovoimamittausten aikana maastossa liikkuu jalkaisin kahden tai kolmen henkilön mittausryhmä. Mittauksesta ei jää pysyviä jälkiä maastoon ja tutkimukset tehdään niin, että niistä on mahdollisimman vähän haittaa asukkaille ja ympäristölle.

Hydrogeologisen rakenneselvityksen, painovoimamittausten, maatutkaluotausten ja maaperäkairausten avulla hankitaan uutta tietoa pohjaveden virtaussuunnista ja virtausta ohjaavista kalliokynnyksistä, pohjaveden korkeustasoista sekä maaperän kerrosrakenteista.

Pohjavesialueiden tutkimisella saatava lisätieto palvelee maankäytön suunnittelua, pohjavesien suojelua, vedenhankinnan turvaamista sekä pohjavesien seurantaa. Uuden tiedon avulla voidaan ohjata kaavoitusta ja rakentamista alueille, joilla riskit pohjavedelle ovat pienemmät sekä tarvittaessa voidaan myös tarkistaa pohjavesialueen rajausta. Tiedot palvelevat myös onnettomuustilanteissa tarvittavien toimenpiteiden ennakoimista ja suorittamista.

Geologinen rakenneselvitys on Geologian tutkimuskeskuksen, Uudenmaan ELY-keskuksen, Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen yhteistyöhanke. Tutkimusten käytännön toteutuksesta vastaa Geologian tutkimuskeskus.

 

Lisätiedot

Projektipäällikkö Tuire Valjus, Geologian tutkimuskeskus puh. 029 503 2331 tuire.valjus@gtk.fi

Ympäristö ja luonnonvarat yksikön päällikkö Timo Kinnunen, Uudenmaan ELY-keskus

puh. 029 502 1405 timo.kinnunen@ely-keskus.fi

Käyttöpäällikkö Matias Niemi, Nurmijärven Vesi –liikelaitos puh. 0403172344 matias.niemi@nurmijärvi.fi