Tuusulan Santakosken pohjavesialueen (ELY-tunnus 0185852) geologinen rakenneselvitys on valmistunut. Vuoden 2020 aikana tehdyt tutkimukset koostuivat maastokartoituksesta, painovoimamittauksista, maatutkaluotauksista ja maaperäkairauksista. Näistä saatuja tuloksia mallintamalla saatiin tarkennettua tietoa kallionpinnan korkokuvasta, maaperäkerroksista, pohjavedenpinnan tasosta ja virtaussuunnista sekä harjumuodostuman syntyvaiheista Santakosken pohjavesialueella. Tutkimuksen toteutuksesta vastasi Geologian tutkimuskeskus (GTK). Selvityksen ovat rahoittaneet Uudenmaan ELY-keskus, Tuusulan kunta ja Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä sekä Geologian tutkimuskeskus.

Tuusulan Santakosken pohjavesialue ulottuu luoteisosaltaan Hyvinkään alueelle ja se on luode-kaakko suuntainen katkeileva pitkittäisharju. Alue on osin paksuhkojen savikerrosten peittämä. Alueella sijaitsee Santakosken vedenottamo, jolla on vedenottolupa 1000 m3/vrk. Ottomäärä vuodelta 2019 oli 547 m3/vrk. Pohjavesialueen läpi virtaa Keravanjoki ja sen ympäristö on Natura-aluetta (Keravanjokikanjonin lehto, FI0100045). Natura-alue on pääasiassa lehtoja ja kosteita rantaniittyjä. Pohjaveden tihkuvaikutus on havaittavissa alueen kasvillisuudessa. Pohjavesialue on antikliininen eli vettä ympäristöönsä purkava. Alueen kokonaispinta-ala on 3,26 km2, muodostumisalueen pinta-ala 1,17 km2 ja muodostuvan pohjaveden on arvioitu olevan 1000 m3/vrk (Suomen ympäristökeskus 2020).

Kallioperän korkeustaso vaihtelee koko pohjavesialueella noin +30 metristä mpy.  yli +120 metriin mpy. Pohjaveden korkeustaso vaihtelee noin +50 metristä mpy. noin +90 metriin mpy. Santakosken vedenottamon ympäristössä pohjavesi on korkeustasolla n. +50 – +55 m mpy. Pohjavesikerroksen paksuus on nollasta (ei pohjavesikerrosta) noin 30 metriin. Keskimäärin pohjavesikerros on paksuudeltaan noin 5 – 20 metriä.

Pohjavettä suojaavan maakerroksen paksuus on keskimäärin 10 metriä, yleisesti 5 – 20 metriä ja kalliopinnan yläpuolisen irtomaakerroksen paksuus vaihtelee noin metristä noin 45 metriin. Pohjavesi virtaa Santakosken pohjavesialueella pääasiassa luoteesta kaakon suuntaan ja pohjavesialueen eteläosassa kohti Keravanjokea. Pohjavettä saattaa purkautua jossain määrin Keravanjokeen.

Santakosken pohjavesialueen läpi kulkee merkittävä kallioperän ruhjevyöhyke, jolla saattaa olla pohjavettä varastoiva ja sen virtausta ohjaava ominaisuus. Kallioperässä sijaitseva pohjavesi saattaa myös olla hydrogeokemialtaan maaperäpohjavedestä poikkeavaa. Tämän tutkimuksen perusteella Santakosken pohjavesialueelta ei vaikuttaisi olevan yhteyttä pohjoisessa Kapilamminnummen, tai etelässä Kellokosken pohjavesialueisiin.

Tutkimuksesta valmistunut raportti on ladattavissa GTK:n Hakku-palvelusta https://hakku.gtk.fi/ ja tutkimustulokset myöhemmin myös GTK:n Lähde-palvelusta.

 Lisätietoja:

 Projektipäällikkö Tuire Valjus, Geologian tutkimuskeskus puh. 029 503 2331 tuire.valjus@gtk.fi

Ympäristö ja luonnonvarat yksikön päällikkö Timo Kinnunen, Uudenmaan ELY-keskus puh. 029 502 1405 timo.kinnunen@ely-keskus.fi

Ympäristönsuojelupäällikkö Tapio Reijonen, Tuusulan kunta puh. 040 314 4727 tapio.reijoneni@tuusula.fi