Hämeenkyrön Miharin pohjavesialueella aloitetaan geologisen rakenteen ja pohjavesiolosuhteiden selvittäminen. Hankkeen maastotyöt alkavat toukokuussa 2021 maatutkaluotauksilla. Kallioperän syvyyttä, irtomaakerroksen paksuutta ja maaperän kerrosrakenteita selvitetään lisäksi kairauksin elo-syyskuussa ja painovoimamittauksin syys-lokakuussa 2021. Koko rakenneselvitystyö valmistuu 31.3.2022 mennessä.

Tutkimusalueilla kairataan maaperää kallioperään saakka yhdeksässä pisteessä. Kairausreikiin asennetaan pohjaveden havaintoputket. Kairaukset tehdään vain maanomistajien luvalla ja niiden osalta ollaan erikseen yhteydessä maanomistajiin. Laajemmin kallioperän syvyyttä ja irtomaalajikerroksen paksuutta tutkitaan painovoimamittausten ja maatutkaluotausten avulla. Painovoimamittausta tehdään yhteensä noin 22 kilometriä ja mittausten tulkintatulokset yhdistetään vanhojen tulkintojen tuloksiin, jolloin saadaan kattavampi kuva kalliopinnan tasosta. Painovoimamittausten aikana maastossa liikkuu jalkaisin kahden tai kolmen henkilön mittausryhmä. Maatutkaluotauksia tehdään vetämällä tutkimuslaitteistoa maastoauton perässä olemassa olevia tieuria pitkin. Maastotutkimukset tehdään niin, että niistä on mahdollisimman vähän haittaa asukkaille ja ympäristölle.

Hydrogeologisen rakenneselvityksen, painovoimamittausten, maatutkaluotausten ja maaperäkairausten avulla hankitaan uutta tietoa tutkimusalueen pohjaveden virtaussuunnista ja virtausta ohjaavista kalliokynnyksistä, pohjaveden korkeustasoista sekä maaperän kerrosrakenteista.

Pohjavesialueiden tutkimisella saatava lisätieto palvelee maankäytön suunnittelua, pohjavesien suojelua, vedenhankinnan turvaamista sekä pohjavesien seurantaa. Uuden tiedon avulla voidaan ohjata kaavoitusta ja rakentamista alueille, joilla riskit pohjavedelle ovat pienemmät sekä tarvittaessa voidaan myös tarkistaa pohjavesialueen rajausta. Tiedot palvelevat myös onnettomuustilanteissa tarvittavien toimenpiteiden ennakoimista ja suorittamista.

Geologinen rakenneselvitys on Geologian tutkimuskeskuksen (GTK), Pirkanmaan ELY-keskuksen (ELY), Hämeenkyrön kunnan ja Nokian Vesi Oy:n yhteistyöhanke. Tutkimusten käytännön toteutuksesta vastaa Geologian tutkimuskeskus.

Lisätiedot


Projektipäällikkö Tuire Valjus, GTK, puh. 029 503 2331 tuire.valjus@gtk.fi

Ylitarkastaja Nina Nenonen, ELY, puh. 029 503 6323 nina.nenonen@ely-keskus.fi

Kunnallistekniikan rakennuspäällikkö Jari Luoma, Hämeenkyrön kunta, puh. 0505542406 jari.luoma@hameenkyro.fi