Hyvinkään Kapilamminnummen ja Tuusulan Kellokosken pohjavesialueilla aloitetaan geologisen rakenteen ja pohjavesiolosuhteiden selvittäminen. Hankkeen maastotyöt alkavat toukokuussa 2021 maatutkaluotauksilla Kapilamminnumella. Kallioperän syvyyttä, irtomaakerroksen paksuutta ja maaperän kerrosrakenteita selvitetään lisäksi kairauksin touko-kesäkuussa ja painovoimamittauksin elo-syyskuussa 2021. Koko rakenneselvitystyö valmistuu 31.12.2021 mennessä.

Tutkimusalueilla kairataan maaperää kallioperään saakka. Kapilamminnummen alueella sijaitsee 5 ja Kellokosken alueella 4 kairauspistettä. Kairausreikiin asennetaan pohjaveden havaintoputket. Kairaukset tehdään vain maanomistajien luvalla ja niiden osalta ollaan erikseen yhteydessä maanomistajiin. Laajemmin kallioperän syvyyttä ja irtomaalajikerroksen paksuutta tutkitaan painovoimamittausten ja Kapilamminnumella myös maatutkaluotausten avulla. Maatutkaluotauksia tehdään vetämällä tutkimuslaitteistoa maastoauton perässä olemassa olevia tieuria pitkin. Painovoimamittausta tehdään yhteensä noin 31 kilometriä. Painovoimamittausten aikana maastossa liikkuu jalkaisin kahden tai kolmen henkilön mittausryhmä. Tutkimukset tehdään niin, että niistä on mahdollisimman vähän haittaa asukkaille ja ympäristölle.

Hydrogeologisen rakenneselvityksen, painovoimamittausten, maatutkaluotausten ja maaperäkairausten avulla hankitaan uutta tietoa tutkimusalueen pohjaveden virtaussuunnista ja virtausta ohjaavista kalliokynnyksistä, pohjaveden korkeustasoista sekä maaperän kerrosrakenteista.

Pohjavesialueiden tutkimisella saatava lisätieto palvelee maankäytön suunnittelua, pohjavesien suojelua, vedenhankinnan turvaamista sekä pohjavesien seurantaa. Uuden tiedon avulla voidaan ohjata kaavoitusta ja rakentamista alueille, joilla riskit pohjavedelle ovat pienemmät sekä tarvittaessa voidaan myös tarkistaa pohjavesialueen rajausta. Tiedot palvelevat myös onnettomuustilanteissa tarvittavien toimenpiteiden ennakoimista ja suorittamista.

Geologinen rakenneselvitys on Geologian tutkimuskeskuksen (GTK), Uudenmaan ELY-keskuksen (ELY) ja Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymän (KUVESI) yhteistyöhanke. Tutkimusten käytännön toteutuksesta vastaa Geologian tutkimuskeskus.

Lisätiedot


Projektipäällikkö Tuire Valjus, GTK, puh. 029 503 2331 tuire.valjus@gtk.fi

Ylitarkastaja Heini Loikkanen, ELY, puh. 050 350 8319 heini.loikkanen@ely-keskus.fi

Toimitusjohtaja Kari Korhonen, KUVESI, puh. 044 200 2540 kari.korhonen@kuvesi.fi