Kaurajärvi grundvattenområdes geologiska struktur utreds under åren 2021-2022 i ett projekt finansierat av Geologiska forskningscentralen, NTM-centralen i Södra Österbotten och Vörå kommun.

Den tilläggsinformation som fås genom undersökning av grundvattenområden tjänar planeringen av markanvändningen, säkrar näringslivets verksamhetsförutsättningar, säkrar vattenförsörjningen samt främjar grundvattenskyddet.

Undersökningarna startat i augusti med markradarsonderingar. Markradarsonderingar görs genom att dra GTK:s utrustning efter en terrängbil längs vägar och skogsvägar.

Markborrningar och installation av grundvattenrör görs på hösten, under tiden september-oktober. Markborrningar utförs av entreprenör, Mitta Oy, som vunnit offert i upphandling. På undersökningsområdet görs borrningar till berggrunden vid 14 punkter, totalt ca 350 m. På senhösten, efter genomförda borrningsarbeten, görs tyngdkraftsmätningar. Tyngdkraftsmätningarna görs på totalt ca 27 km, på 36 mätningslinjer. Under mätningarna rör sig en mätningsgrupp på två eller tre personer till fots i terrängen.

Lätta slagborrningar utförs med GTK:s GM50 borrmaskin under tiden oktober-december. Lätta slagborrningar underlättar analyseringen av markradarsonderingarnas resultat, trots att de inte sträcker sig ända till berggrunden.

Vörå kommun kommer att begära markägarnas tillstånd till alla markborrningar och tyngdkraftsmätningslinjer som går över jordbruksmark. Undersökningarna utförs och markborrningarna placeras så att de inte stör jordbruket. Undersökningsplanen kan också revideras vid behov.

Projektets rapport blir färdig i slutet av mars 2022 och publiceras på GTK:s Hakku – och Lähde -tjänster på Internet. På tjänsterna kan redan nu hittas exempel på strukturundersökningsrapporter som gjorts på andra områden.

Tilläggsuppgifter om undersökningarna

Tiina Kaipainen, Geologiska forskningscentralen, tiina.kaipainen@gtk.fi

Krister Dalhem, NTM-centralen i Södra Österbotten, krister.dalhem@ely-keskus.fi

Kenneth Engström, Vörå kommun och vattentjänstverket, kenneth.engstrom@vora.fi

Foto: J.Davidila, GTK.