Kaurajärven pohjavesialueen geologista rakennetta selvitetään Geologian tutkimuskeskuksen, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Vöyrin kunnan rahoittamassa projektissa vuosien 2021-2022 aikana.

Pohjavesialueiden tutkimisella saatava lisätieto palvelee alueen maankäytön suunnittelua, elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaamista, vedenhankinnan turvaamista sekä edistää pohjavesien suojelua.

Tutkimukset alkoivat elokuussa maatutkaluotauksella. Maatutkaluotauksia tehdään vetämällä GTK:n tutkimuslaitteistoa maastoauton perässä teitä ja metsäteitä pitkin.

Raskaat kairaukset ja pohjavesiputkien asennukset tehdään syys-lokakuussa. Kairaukset suorittaa kilpailutuksen voittanut kairausurakoitsija, Mitta Oy. Alueella kairataan maaperää kallioperään saakka 14 pisteessä, yhteensä noin 350 metriä. Kairausten jälkeen, loppusyksyllä tehdään painovoimamittaukset. Painovoimamittauksia tehdään noin 27 mittauskilometriä, 36 linjalla. Painovoimamittausten aikana maastossa liikkuu jalkaisin 2–3 henkilön mittausryhmä.

Kevyet kairaukset suoritetaan GTK:n GM50 porakoneella loka-joulukuussa. Kevyet kairaukset auttavat maatutkaluotausten tulosten tulkintaa, vaikka ne eivät ulotu kallioperään sakka.

Kaikkiin maaperän kairauksiin sekä peltoalueet ylittäviin painovoimalinjoihin pyydetään maanomistajilta tutkimuslupa Vöyrin kunnan toimesta. Tutkimukset ajoitetaan ja kairaukset sijoitetaan niin, etteivät ne häiritse peltojen viljelykäyttöä. Tutkimussuunnitelmaa muokataan tarvittaessa projektin aikana.

Projektin raportti valmistuu maaliskuun 2022 loppuun mennessä ja se julkaistaan valmistuttuaan GTK:n Hakku – ja Lähde -palveluissa. Palveluista löytyy jo nyt esimerkkejä muille alueille tehdyistä rakenneselvityksistä.

Lisätietoja tutkimuksista

Tiina Kaipainen, Geologian tutkimuskeskus, tiina.kaipainen@gtk.fi

Krister Dalhem, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, krister.dalhem@ely-keskus.fi

Kenneth Engström, Vöyrin kunta ja vesilaitos, kenneth.engstrom@vora.fi

Artikkelikuva: J.Davidila, GTK.