Lieksan kaupungin Ruunaan vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella tehtiin maastotutkimuksia, joiden keskeisenä tavoitteena oli saada riittävästi tietopohjaa alueen maankäytön suunnittelulle ml. vesihuollon turvaaminen. Alueella sijaitsee Lieksan kaupungin Ruunaan pohjavedenottamo. Pohjavesialueen eteläosassa sijaitsee vanha käytöstä poistettu Anttosen ampumarata, jonka mahdollisia haitallisia vaikutuksia pohjavedenottamon ja pohjavesialueen tilaan tarkasteltiin saatujen tutkimustulosten pohjalta.

Työ toteutettiin yhteisrahoitteisena projektina, jossa mukana olivat Tornator Oyj, Stora Enso Oyj, Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja Geologian tutkimuskeskus (GTK).  Tutkimuksissa olivat mukana myös Lieksan kaupunki ja Lieksan kaupungin vesihuoltoliikelaitos. Ramboll Oyj tutki samaan aikaan, mutta erillisessä projektissa, Anttosen ampumarata-aluetta.

Asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi Ruunaan tutkimusalueella paikannettiin pohjavesien virtauksen kannalta keskeiset maaperäyksiköt sekä selvitettiin alueen kallionpinnan topografiaa. Lopuksi alueelle laadittiin pohjavesien matemaattinen virtausmalli. Maastotutkimukset sisälsivät maatutkaluotauksia ja maaperäkairauksia sekä alueella asennettiin myös kolme uutta pohjaveden havaintoputkea. Niiden ja aiempien tutkimusten pohjalta alueelle laadittiin geologinen rakennemalli, joka toimi pohjana pohjavesien virtausmallinnukselle.

Ruunaan pohjavesialue on pienialainen ja sen kerrospaksuudet ovat varsin pienet, joten alueen hydrogeologiset olosuhteet pystyttiin selvittämään varsin kattavasti. Esimerkiksi ampumarata-alueen ja pohjavedenottamon kaivojen väliltä ei tutkimuksissa tehty havaintoja kallioperän kynnyksistä, joten pohjavesien virtaus ampumarata-alueelta vedenottamolle on mahdollista.

Ruunaan pohjavesialueella Ramboll Finland Oy on Pirkanmaan ELY-keskuksen toimeksiannosta tehnyt samanaikaisesti Anttosen ampumaradan riskinarviointiin liittyvää tutkimusta, jonka toteuttamisessa voidaan hyödyntää tästä rakennetutkimusprojektista saatuja tuloksia.

Virtausmallinnusten perusteella nykyisillä vedenottomäärillä (noin 55 m3/d) pohjavesien virtaus vedenottoalueelle tapahtuu pääasiassa lounaan suunnasta ja aivan kaivon lähialueilta, joten riskiä ampumaradan suunnasta tuleville pohjavesille voidaan pitää pienenä. Sen sijaan vedenottoluvan mukaisella maksimiottomäärällä (noin 430 m3/d) tilanne mallinnusten perusteella muuttuu oleellisesti ja pohjavesien virtaus suuntautuisi silloin etelästä ampumarata-alueelta ja myös sen eteläpuoliselta suoalueelta kohti pohjavedenottamon kaivoja, jolla saattaisi olla haitallisia vaikutuksia alueen pohjavesien laatuun.

Lisätietoja:

Jari Hyvärinen, Geologian tutkimuskeskus, jari.hyvarinen@gtk.fi, 029 550 3406