Sammatin pohjavesialueen geologista rakennetta selvitetään Geologian tutkimuskeskuksen, Uudenmaan ELY-keskuksen ja Lohjan kaupungin Vesi- ja viemärilaitoksen rahoittamassa projektissa vuosien 2023–2024 aikana.

Pohjavesialueiden tutkimisella saatava lisätieto palvelee alueen maankäytön suunnittelua, elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaamista, vedenhankinnan turvaamista sekä edistää pohjavesien suojelua.

Alueilla kairataan maaperää kallioperään saakka yhteensä 4 pisteessä ja asennetaan myös pohjaveden havaintoputket. Maanomistajilta on kysytty luvat kairausten toteuttamiseen. Kallioperän syvyyttä ja irtomaalajikerroksen paksuutta tutkitaan lisäksi painovoimamittauksin ja maatutkaluotauksin. Nämä mittaukset toteutetaan jokamiehen oikeuksien puitteissa eikä niistä jää maastoon pysyviä jälkiä.

Painovoimamittauksia tehdään noin 12,3 mittauskilometriä. Painovoimamittausten aikana maastossa liikkuu jalkaisin 2–3 henkilön mittausryhmä mittalaitteiston kanssa. Maatutkaluotauksia tehdään vetämällä tutkimuslaitteistoa maastoauton tai mönkijän perässä olemassa olevia tieuria pitkin ja mittaukset kestävät 1–2 päivää.

Maastotyöt alkavat maatutkaluotauksella kesäkuussa. Kairausurakka kestää noin viikon ja se toteutetaan elo-syyskuussa. Kairausten valmistuttua alueelle saapuu painovoimamittaajien ryhmä ja mittaukset kestävät noin kaksi viikkoa. Pohjaveden pinnankorkeuksia käydään mittaamassa kahteen kertaan projektin aikana alueen vanhoista ja uusista pohjaveden havaintoputkista. Raportti valmistuu keväällä 2024 ja se julkaistaan valmistuttuaan GTK:n Hakku – ja Lähde -palveluissa. Palveluista löytyy jo nyt esimerkkejä muille pohjavesialueille tehdyistä rakenneselvityksistä.

Lisätietoja tutkimuksesta

Tiina Kaipainen, Geologian tutkimuskeskus, tiina.kaipainen@gtk.fi

Heini Loikkanen, Uudenmaan ELY-keskus, heini.loikkanen@ely-keskus.fi

Janne Koivuniemi, Lohjan kaupungin Vesi- ja viemärilaitos, janne.koivuniemi@lohja.fi

Artikkelikuva Kukkusnummen länsiosan mäntymetsää Lohjan Sammatin pohjavesialueella. Kuva: Perttu Heiskanen, GTK.