Nurmijärvellä on käynnistetty Valkojan ja Teilinummen pohjavesialueiden geologisen rakenteen ja pohjavesiolosuhteiden selvitys. Hydrogeologisen rakenneselvityksen, painovoimamittausten ja kairausten avulla saadaan uutta tietoa pohjaveden virtausta ohjaavista kalliokynnyksistä, pohjaveden korkeustasoista ja virtaussuunnista sekä maaperän kerrosrakenteista. Teilinummen pohjavesialueella selvitetään, onko varsinaisen pohjavesialueen länsipuolella, savikon alla, vettä johtavia hiekka- ja sorakerroksia.

Maastotyöt alkavat syyskuussa ja jatkuvat marraskuun loppuun saakka. Selvitys valmistuu helmikuussa 2018.

Alueilla kairataan maaperää kallioperään saakka yhteensä 14 pisteessä. Kairausreikiin asennetaan myös havaintoputket, jos niissä havaitaan pohjavettä kairauksen aikana. Kallioperän syvyyttä ja irtomaalajikerroksen paksuutta tutkitaan lisäksi painovoimamittauksin ja maatutkaluotauksin.

Painovoimamittauksia tehdään yhteensä noin 28 mittauskilometriä. Painovoimamittausten aikana maastossa liikkuu jalkaisin 2–3 henkilön mittausryhmä. Maatutkaluotauksia tehdään vain Valkojan pohjavesialueella yhden päivän ajan vetämällä tutkimuslaitteistoa maastoauton perässä käyttämällä olemassa olevia tieuria.

Pohjavesialueiden tutkimisella saatava lisätieto palvelee vedenhankintaa, maankäytön suunnittelua sekä pohjaveden suojelua. Uuden tiedon avulla voidaan mm. tarkistaa nykyisiä pohjavesialueiden rajauksia sekä ohjata kaavoitusta ja rakentamista alueille, joilla riskit pohjavedelle ovat pienemmät.

Tutkimusten käytännön toteutuksesta vastaa Geologian tutkimuskeskus yhteistyössä Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa.

Tutkimukset on tarkoitus tehdä niin, että niistä ei ole haittaa maanomistajille eikä ympäristölle.

Lisätietoja:

Tiina Kaipainen, Geologian tutkimuskeskus, tiina.kaipainen@gtk.fi, puh. 029 503 2214
Timo Kinnunen, Uudenmaan ELY-keskus, timo.kinnunen@ely-keskus.fi, puh. 040 517 3454

Liite: linkistä ladattava tutkimusalueiden kartta