Geologian tutkimuskeskuksen vuosina 2011–2014 toteuttama hanke ”Pohjavesialueiden rakenne ja maankäyttö Syrinharjun, Eskolanharjun, Pitkäkankaan ja Isoharjun-Liedeksen pohjavesialueilla (SEPI)” on päättynyt.

Hankkeen tuloksena valmistuivat pohjavesialueiden rakenneselvitykset Kannuksen Eskolanharjun, Vetelin Pitkäkankaan, Halsuan Isoharjun ja Liedeksen sekä Lestijärven Syrinharjun pohjavesialueille. Lisäksi tehtiin pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat Eskolanharjun ja Syrinharjun pohjavesialueille.

Geologisissa rakennetutkimuksissa selvitettiin pohjavesialueiden kallionpinnan korkokuvaa, pohjavedenpinnan tasoa ja virtaussuuntia, harjukerrostumien syntyä sekä maaperäkerrostumien rakenteen ja aineksen vaihtelua.

Tutkimusmenetelmiä olivat kairaukset, painovoimamittaukset, vasaraseismiset- ja maatutkaluotaukset sekä pohjaveden pinnankorkeustiedon keruu. Tutkituilta alueilta laadittiin kallio- ja pohjavesipintamallit sekä maaperän 3D-malli ja niihin perustuen pohjaveden virtausmalli.

Tulokset tukevat pohjaveden suojelua

Rakenneselvitysten tuloksena nyt tiedetään pohjaveden suojelun kannalta tutkittujen pohjavesialueiden haavoittuvimmat osat sekä pohjaveden virtaussuunta, pohjavedenottamoiden vaikutusalueet ja pohjaveden partikkelien kulkeutumissuunnat alueilla. Näitä tuloksia hyödynnettiin suojelusuunnitelmien laadinnassa. Jatkossa tutkimustuloksia hyödynnetään viranomaistoiminnassa kunnissa ja ELY-keskuksessa sekä yrityksissä esimerkiksi lupaharkinnassa ja ympäristöluvituksessa.

Tietojen ja tulosten perusteella voidaan jatkossa suunnitella alueiden maankäyttöä todellisten hydrogeologisten olosuhteiden pohjalta pohjavedensuojelu huomioon ottaen. Lisäksi mahdollisissa onnettomuustapauksissa voidaan ennakoida lika-aineiden kulkeutumista ja kohdentaa pelastustoimia.

Hanke toteutettiin EU:n aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittamana yhteistyössä kuntien ja tutkittavilla alueilla toimivien yritysten kanssa. Kuntien ja yritysten omarahoitusosuus oli 15 prosenttia ja projektin kokonaisbudjetti noin 285 000 euroa. Projektin EAKR-rahoituksen myönsi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

Lisätietoja: GTK, geologi Salla Valpola, puh. 029 503 5232, salla.valpola@gtk.fi. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, vesihuoltoryhmän päällikkö Antti Hakola, puh. 029 502 7789, antti.hakola@ely-keskus.fi