Kuopion Juankoskella tutkitaan kesällä 2018 vedenhankintaa varten tärkeän Rajasalmen pohjavesialueen geologista rakennetta ja pohjavesien virtauksia. Tutkimusten käytännön toteutuksesta vastaa Geologian tutkimuskeskus (GTK) yhteistyössä Kuopion kaupungin, Kuopion Veden ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristö- vastuualueen kanssa.

 Hydrogeologisen rakenneselvityksen, painovoimamittausten, maatutkaluotausten ja maaperäkairausten avulla pohjavesialueilta saadaan lisätietoa mm. kallioperän asemasta, pohjaveden virtausta ohjaavista mahdollisista kalliokynnyksistä, pohjaveden korkeustasoista ja virtaussuunnista sekä maaperän kerrosrakenteista.

Maastotyöt alkavat heinäkuun 2018 alussa maastokartoituksin ja jatkuvat lokakuun loppuun saakka, jonka jälkeen on vuorossa aineistojen käsittely ja geologisen rakennemallin laadinta talven aikana. Lopuksi alueelle laaditaan pohjavesien virtausmalli. Selvitys valmistuu kokonaisuudessaan kesäkuussa 2019.

Alueella tehdään maaperäkairauksia noin 10 tutkimuspisteessä, joihin kaikkiin pyritään asentamaan myös pohjaveden havaintoputket. Kallioperän syvyyttä ja irtomaalajikerroksen paksuutta tutkitaan lisäksi painovoimamittauksin ja maatutkaluotauksin.

Painovoimamittauksia tehdään ensi syksyn ja talven aikana noin kymmenen mittauskilometriä. Painovoimamittausten aikana maastossa liikkuu jalkaisin 2–3 henkilön mittausryhmä. Maatutkaluotauksia tehdään vetämällä tutkimuslaitteistoa pääosin jalkaisin, mutta myös maastoauton perässä hyödyntämällä olemassa olevia tieuria.

Pohjavesialueiden tutkimisella saatava lisätieto palvelee vedenhankintaa, maankäytön suunnittelua sekä pohjaveden suojelua. Uuden tiedon avulla voidaan mm. tarkistaa nykyisiä pohjavesialueiden rajauksia sekä ohjata kaavoitusta ja rakentamista alueille, joilla riskit pohjavedelle ovat pienemmät.

Tutkimukset pyritään tekemään niin, että niistä ei ole haittaa maanomistajille eikä ympäristölle.

Lisätiedot:
Geologi Jari Hyvärinen, Geologian tutkimuskeskus, puh. 029 503 3406, jari.hyvarinen@gtk.fi
Vesihuoltoinsinööri Päivi Rissanen, Kuopion kaupunki, puh. 044 7185 303, paivi.rissanen@kuopio.fi
Hydrogeologi Jussi Aalto, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 029 502 6776, jussi.aalto@ely-keskus.fi