TIEDOTE                                                   29.5.2019                                                                        

Kangasniemen Syvälahden pohjavesialueen rakennetutkimukset alkavat

Syvälahden pohjavesialueella Kangasniemen kunnassa tutkitaan pohjavesialueen geologista rakennetta vuoden 2019 aikana. Kangasniemen Syvälahden vedenhankintaan tärkeän pohjavesialueen (0621301) kokonaispinta-ala on noin 0,43 km2 ja muodostumisalueen pinta-ala on noin 0,15 km2. Alueella sijaitsee pohjavedenottamo Syvälahden rannassa sekä Syvälahden pohjoispuolelle on porattu kaksi kalliokaivoa. Pääosa Kangasniemen kunnan tarvitsemasta talousvedestä tulee kuitenkin Läsäkosken suunnasta Pohjaniemen pohjavesialueelta Rauhajärven rannalta.

Syvälahden alueella on tarkoitus selvittää pohjavesialueen geologista rakennetta, tarkistaa pohjavesialueen rajauksia sekä myös selvittää kallioporakaivojen valuma-aluetta tarkemmin. Alueella on tehty tutkimuksia aiemmin mm. porakaivojen rakentamiseen liittyen, mutta erityisesti alueen eteläosalta ei ole juurikaan tutkimustietoa. Hydrogeologisen rakenneselvityksen, maatutkaluotausten ja maaperäkairausten avulla pohjavesialueelta saadaan lisätietoa mm. pohjaveden virtausta ohjaavista kalliokynnyksistä, pohjaveden korkeustasoista ja virtaussuunnista, maaperän kerrosrakenteista sekä kallioperän rakenteesta ja heikkousvyöhykkeistä. Maastotyöt alkavat kesällä 2019 maastokartoituksin ja loppukesästä/alkusyksystä ovat vuorossa maatutkaluotaukset ja maaperäkairaukset, jonka jälkeen on vuorossa aineistojen käsittely ja raportointi. Selvitys valmistuu helmikuussa 2020.

Alueella tehdään maaperäkairauksia muutamassa kymmenessä tutkimuspisteessä kevyellä tela-alustaisella kairakoneella. Kallioperän syvyyttä ja irtomaalajikerroksen paksuutta ja laatua tutkitaan lisäksi maatutkaluotauksin, joita tehdään vetämällä tutkimuslaitteistoa pääosin jalkaisin, mutta myös maastoauton perässä hyödyntämällä olemassa olevia tieuria.

Pohjavesialueiden tutkimuksilla saatava lisätieto palvelee vedenhankinnan lisäksi mm. maankäytön suunnittelua sekä pohjaveden suojelua. Uuden saatavan tiedon avulla voidaan myös tarkistaa Syvälahden pohjavesialueen nykyisiä rajauksia, kallioperätietoja sekä ohjata kaavoitusta ja rakentamista alueille, joilla riskit pohjavedelle ovat pienemmät.

Tutkimusten käytännön toteutuksesta vastaa Geologian tutkimuskeskus (GTK) yhteistyössä Kangasniemen kunnan ja Etelä-Savon ELY-keskuksen ympäristö- vastuualueen kanssa.

Maastotutkimusten tekemiseksi tullaan maaomistajilta pyytämään tutkimusluvat. Tutkimukset pyritään tekemään niin, että niistä ei ole haittaa maanomistajille eikä ympäristölle.

Lisätiedot:

Geologi Jari Hyvärinen, Geologian tutkimuskeskus, email jari.hyvarinen@gtk.fi, p. 029 503 3406

Pohjavesiasiantuntija Panu Ranta, Etelä-Savon ELY-keskus, panu.ranta@ely-keskus.fi, p.040 595 3105

Maankäyttöteknikko Jouko Romo, Kangasniemen kunta, Jouko.Romo@kangasniemi.fi, p. 040 515 1736