Geologian tutkimuskeskus käynnistää toukokuussa Åsenin A- ja B-pohjavesialueiden geologisen rakenteen selvityksen. Selvitys tehdään yhteistyössä Kaustisen ja Kruunupyyn kuntien sekä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa.

Pohjavesialueiden tutkimisella saatava lisätieto palvelee vedenhankintaa, maankäytön suunnittelua sekä pohjavedensuojelua. Rakenneselvityksen tavoitteena on löytää mahdollisia vedenottopaikkoja ja tarkentaa vedenottotutkimusten sijoittamista pohjavesialueille. Uuden tiedon avulla voidaan tarkistaa nykyisiä pohjavesialueiden rajauksia sekä ohjata kaavoitusta ja rakentamista alueille, joilla riskit pohjavedelle ovat pienemmät. Tiedot palvelevat myös onnettomuustilanteissa tarvittavien toimenpiteiden ennakoimista ja suorittamista.

Hydrogeologisen rakenneselvityksen avulla saadaan uutta tietoa kalliopinnan asemasta, mahdollisista kalliokynnyksistä, pohjaveden virtaussuunnista sekä maaperän kerrosrakenteista. Tutkimusten perusteella laaditaan myös alueen pohjavedenvirtausmalli.

Maastotyöt aloitetaan maatutkaluotauksilla toukokuussa 2019. Kallioperän syvyyttä, irtomaakerroksen paksuutta ja maaperän kerrosrakenteita selvitetään lisäksi kairauksin, seismisin luotauksin ja painovoimamittauksin vuosina 2019 ja 2020. Kairauksia ja pohjavesiputkien asennuksia tehdään vain maanomistajan luvalla.

Syksyllä 2019 tai talvella 2020 tutkimusalueella tehdään yhteensä kahdeksan vasaraseismistä luotausta sekä yhteensä noin 35 km painovoimamittausta. Mittausten aikana maastossa liikkuu jalkaisin kahden tai kolmen henkilön mittausryhmä. Maastotutkimukset jatkuvat keväällä 2020, jolloin alueella tehdään kevyitä tärykairauksia. Kevyillä tärykairauksilla selvitetään harjukerrostumia peittävän hienosedimentin paksuutta ja harjukerrostumien levinneisyyttä noin 40:ssa tutkimuspisteessä.

Selvitys valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä. Selvityksen kokonaisbudjetti on noin 136 000 €.

Tutkimukset tehdään siten, että niistä ei ole haittaa maanomistajille eikä ympäristölle. Tutkimuksista ei jää maastoon pysyviä jälkiä. Kaikki kairaukset tehdään vain maanomistajien luvalla ja niiden osalta ollaan erikseen yhteydessä maanomistajiin.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Salla Valpola Geologian tutkimuskeskus puh. 029 503 5232 salla.valpola@gtk.fi
Ylitarkastaja Krister Dalhem Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus puh. 029 502 7671 krister.dalhem@ely-keskus.fi
Ympäristötarkastaja Pia-Lena Närhi Kaustisen kunta puh. 040 739 3977 pia-lena.narhi@kaustinen.fi
Ympäristönsuojelusihteeri Karin Björkgård Kruunupyyn kunta puh. 050 3435 808 karin.bjorkgard@kronoby.fi

Geologiska forskningscentralen startar i maj en utredning av den geologiska strukturen av grundvattenområdena Åsen A och B. Utredningen görs i samarbete med Kaustby och Kronoby kommuner samt NTM-centralen i Södra Österbotten.

Den tilläggsinformation som fås genom undersökning av grundvattenområdena tjänar vattenförsörjningen, planeringen av markanvändningen samt grundvattenskyddet. Strukturutredningens mål är att hitta möjliga platser för vattentäkt och precisera placeringen av vattentäktsundersökningarna på grundvattenområdena. Med hjälp av den nya informationen kan man granska de nuvarande gränsdragningarna kring grundvattenområdena samt styra planering och byggande till områden, där riskerna för grundvattnet är mindre. Uppgifterna är också till nytta i olyckssituationer då nödvändiga åtgärder ska förutses och genomföras.

Med hjälp av den hydrogeologiska strukturutredningen fås ny information om bergytan, eventuella bergströsklar, grundvattnets strömningsriktningar samt jordmånens skiktstruktur. På basen av undersökningarna görs också en flödesmodell för grundvattnet på området.

Terrängarbetena inleds med markradarsonderingar i maj 2019. Berggrundens djup, det lösa jordskiktets tjocklek och jordmånens struktur utreds dessutom med hjälp av markborrning, seismisk lodning och tyngdkraftsmätningar under åren 2019 och 2020. Borrningar och installering av grundvattenrör görs endast med markägarens tillstånd.

Under hösten 2019 eller vintern 2020 görs totalt åtta hammarseismiska lodningar samt totalt 35 km tyngdkraftsmätning på undersökningsområdet. Under mätningarna rör sig en mätningsgrupp på två eller tre personer till fots i terrängen. Fältundersökningarna fortsätter under våren 2020, då lätta slagborrningar görs på området. Med lätta slagborrningar utreds tjockleken på fint sediment som täcker åsmaterialet samt åsavlagringarnas utbredning i ca 40 undersökningspunkter.

Utredningen färdigställs före slutet av år 2020. Totalbudgeten för utredningen är ca 136 000 €.

Undersökningarna görs så att de inte medför olägenhet för markägare eller miljön. Undersökningarna lämnar inga permanenta spår i terrängen. Alla borrningar görs endast med markägarnas tillstånd och markägarna kontaktas skilt angående dem.

Tilläggsuppgifter:
Projektchef Salla Valpola Geologiska forskningscentralen tel. 029 503 5232 salla.valpola@gtk.fi
Överinspektör Krister Dalhem NTM-centralen i Södra Österbotten tel. 029 502 7671 krister.dalhem@ely-keskus.fi
Miljöinspektör Pia-Lena Närhi Kaustby kommun tel. 040 739 3977 pia-lena.narhi@kaustinen.fi
Miljövårdssekreterare Karin Björkgård Kronoby kommun tel. 050 3435 808 karin.bjorkgard@kronoby.fi