Geologian tutkimuskeskus käynnistää marraskuussa Janakkalassa Turengin sokeritehtaan pohjavesialueen geologisen rakenteen selvityksen. Selvitys tehdään yhteistyössä Janakkalan kunnan ja Hämeen ELY-keskuksen kanssa.

Pohjavesialueiden tutkimisella saatava lisätieto palvelee vedenhankintaa, maankäytön suunnittelua sekä pohjavedensuojelua. Rakenneselvityksen tavoitteena on löytää mahdollisia vedenottopaikkoja ja tarkentaa vedenottotutkimusten sijoittamista pohjavesialueille. Uuden tiedon avulla voidaan tarkistaa nykyisiä pohjavesialueiden rajauksia sekä ohjata kaavoitusta ja rakentamista alueille, joilla riskit pohjavedelle ovat pienemmät. Tiedot palvelevat myös onnettomuustilanteissa tarvittavien toimenpiteiden ennakoimista ja suorittamista.

Hydrogeologisen rakenneselvityksen avulla saadaan uutta tietoa kalliopinnan asemasta, mahdollisista kalliokynnyksistä, pohjaveden virtaussuunnista sekä maaperän kerrosrakenteista.

Maastotyöt tehdään marraskuun 2019 ja tammikuun 2020 välisenä aikana. Kallioperän syvyyttä, irtomaakerroksen paksuutta ja maaperän kerrosrakenteita selvitetään kairauksin ja painovoimamittauksin. Kairauksia ja pohjavesiputkien asennuksia tehdään vain maanomistajan luvalla. Painovoimamittauksia tehdään yhteensä noin 5 km. Mittausten aikana maastossa liikkuu jalkaisin kahden tai kolmen henkilön mittausryhmä.

Selvitys valmistuu 28.21.2020 mennessä. Selvityksen kokonaisbudjetti on noin 25 500 €.

Tutkimukset tehdään siten, että niistä ei ole haittaa maanomistajille eikä ympäristölle. Tutkimuksista ei jää maastoon pysyviä jälkiä. Kaikki kairaukset tehdään vain maanomistajien luvalla ja niiden osalta ollaan erikseen yhteydessä maanomistajiin.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Tuire Valjus Geologian tutkimuskeskus puh. 029 503 2331 tuire.valjus@gtk.fi
Hydrogeologi Petri Siiro Hämeen ELY-keskus puh. 0295 025 230 petri.siiro@ely-keskus.fi
Ympäristöpäällikkö Heikki Tamminen Janakkalan kunta puh. 03 680 1292 heikki.tamminen@janakkala.fi