Geologian tutkimuskeskus käynnistää marraskuussa Hausjärven Umpistenmaan pohjavesialueen geologisen rakenteen selvityksen. Selvitys tehdään yhteistyössä Hausjärven kunnan ja Hämeen ELY-keskuksen kanssa.

Pohjavesialueiden tutkimisella saatava lisätieto palvelee vedenhankintaa, maankäytön suunnittelua sekä pohjavedensuojelua. Rakenneselvityksen tavoitteena on löytää mahdollisia vedenottopaikkoja ja tarkentaa vedenottotutkimusten sijoittamista pohjavesialueille. Uuden tiedon avulla voidaan tarkistaa nykyisiä pohjavesialueiden rajauksia sekä ohjata kaavoitusta ja rakentamista alueille, joilla riskit pohjavedelle ovat pienemmät. Tiedot palvelevat myös onnettomuustilanteissa tarvittavien toimenpiteiden ennakoimista ja suorittamista.

Hydrogeologisen rakenneselvityksen avulla saadaan uutta tietoa kalliopinnan asemasta, mahdollisista kalliokynnyksistä, pohjaveden virtaussuunnista sekä maaperän kerrosrakenteista.

Maastotyöt tehdään marras-joulukuun 2019 aikana. Kallioperän syvyyttä, irtomaakerroksen paksuutta ja maaperän kerrosrakenteita selvitetään kairauksin ja painovoimamittauksin. Kairauksia ja pohjavesiputkien asennuksia tehdään vain maanomistajan luvalla. Painovoimamittauksia tehdään yhteensä noin 10 km. Mittausten aikana maastossa liikkuu jalkaisin kahden tai kolmen henkilön mittausryhmä.

Selvitys valmistuu 31.1.2020 mennessä. Selvityksen kokonaisbudjetti on noin 34 000 €.

Tutkimukset tehdään siten, että niistä ei ole haittaa maanomistajille eikä ympäristölle. Tutkimuksista ei jää maastoon pysyviä jälkiä. Kaikki kairaukset tehdään vain maanomistajien luvalla ja niiden osalta ollaan erikseen yhteydessä maanomistajiin.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Tuire Valjus Geologian tutkimuskeskus puh. 029 503 2331 tuire.valjus@gtk.fi
Hydrogeologi Petri Siiro Hämeen ELY-keskus puh. 0295 025 230 petri.siiro@ely-keskus.fi
Tekninen johtaja Paavo Vuori Hausjärven kunta puh. 019 758 6810 paavo.vuori@hausjarvi.fi