Hausjärven Umpistenmaan (ELY-tunnus 0408607) pohjavesialueen geologinen rakenneselvitys on valmistunut. Vuoden 2019 aikana tehdyt tutkimukset koostuivat maastokartoituksesta, painovoimamittauksista ja maaperäkairauksista. Näistä saaduilla tiedoilla saatiin tarkennettua tietoa kallionpinnan korkokuvasta, maaperäkerroksista, pohjavedenpinnan tasosta ja virtaussuunnista Hausjärven pohjavesialueilla. Tutkimuksen toteutuksesta vastasi Geologian tutkimuskeskus (GTK). Selvityksen ovat rahoittaneet Hämeen ELY-keskus, Hausjärven kunta sekä Geologian tutkimuskeskus.

Tutkimusalue on I Salpausselkään kuuluva reunamuodostuma ja sen akviferityyppi on antikliininen, eli ympäristöönsä pohjavettä purkava pohjavesialue. Umpistenmaa on luokiteltu vedenhankintaan soveltuvaksi pohjavesialueeksi (luokka II) ja alueella arvioidaan muodostuvan pohjavettä noin 700 m3/d.

Umpistenmaan pohjavesialueella kallioperä on suurimmaksi osaksi korkeustasolla n. +90 – +110 m mpy. Korkeustaso vaihtelee noin 85 metriä, noin +45 metristä mpy. noin +130 metriin mpy.

Pohjaveden korkeustaso Umpistenmaan pohjavesialueella vaihtelee noin +90 metristä mpy. noin +105 metriin mpy. Pohjaveden pintataso laskee kohti pohjoiskoillista eteläkärjen tasosta noin +105 m mpy. Oitin pohjavesialueen rajalle, Hausjärven keskustan alueella, tasoon noin +95 – +96 m mpy. Pohjaveden pääasiallinen virtaus tapahtuu pohjavesialueella harjun suuntaisesti kohti Oittia, sekä vähäisemmin harjun keskiosilta itään ja länteen hienoainespeitteisille maa-alueille.

Pohjavesikerroksen paksuus on nollasta (ei pohjavesikerrosta) noin 53 metriin, keskimäärin noin 20 metriä. Pohjavesikerros on paksuimmillaan, 45 – 53 metriä, aivan alueen eteläkärjessä ja harjualueen keskiosassa, noin 30 – 40 metriä. Pohjavesialueen eteläkärjestä noin 750 metriä koilliseen sekä pohjoisessa vasten Oitin pohjavesialueen rajaa esiintyy pohjaveden virtausta ohjaava, muttei sitä täysin estävä, kalliokynnys.

Pohjavettä suojaavan maakerroksen paksuus vaihtelee 0 – 43 metriin ja kalliopinnan yläpuolisen irtomaakerroksen paksuus vaihtelee noin metristä aina 73 metriin saakka. Tutkimuksesta valmistunut raportti on ladattavissa GTK:n Hakku-palvelusta ja tutkimustulokset myöhemmin myös GTK:n Lähde-palvelusta.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Tuire Valjus Geologian tutkimuskeskus puh. 029 503 2331 tuire.valjus@gtk.fi

Hydrogeologi Petri Siiro Hämeen ELY-keskus puh. 0295 025 230 petri.siiro@ely-keskus.fi

Tekninen johtaja Paavo Vuori Hausjärven kunta puh. 019 758 6810 paavo.vuori@hausjärvi.fi