Tuusulan Santakosken pohjavesialueilla aloitetaan geologisen rakenteen ja pohjavesiolosuhteiden selvittäminen. Hankkeen maastotyöt alkavat toukokuussa ja Maastotyöt aloitetaan maatutkaluotauksilla toukokuussa 2020. Kallioperän syvyyttä, irtomaakerroksen paksuutta ja maaperän kerrosrakenteita selvitetään lisäksi kairauksin alkaen kesäkuussa ja painovoimamittauksin elo-syyskuussa 2020. Koko rakenneselvitystyö valmistuu 30.11.2020 mennessä.

Tutkimusalueella kairataan maaperää kallioperään saakka 7 pisteessä ja pisteisiin asennetaan pohjaveden havaintoputket. Kaikki kairaukset tehdään vain maanomistajien luvalla ja niiden osalta ollaan erikseen yhteydessä maanomistajiin. Laajemmin kallioperän syvyyttä ja irtomaalajikerroksen paksuutta tutkitaan painovoimamittausten ja maatutkaluotausten avulla. Painovoimamittausta tehdään noin 17 kilometriä. Painovoimamittausten aikana maastossa liikkuu jalkaisin kahden tai kolmen henkilön mittausryhmä. Maatutkaluotauksia tehdään vetämällä tutkimuslaitteistoa maastoauton perässä olemassa olevia tieuria pitkin. Tutkimukset tehdään niin, että niistä on mahdollisimman vähän haittaa asukkaille ja ympäristölle.

Hydrogeologisen rakenneselvityksen, painovoimamittausten, maatutkaluotausten ja maaperäkairausten avulla hankitaan uutta tietoa tutkimusalueen pohjaveden virtaussuunnista ja virtausta ohjaavista kalliokynnyksistä, pohjaveden korkeustasoista sekä maaperän kerrosrakenteista.

Pohjavesialueiden tutkimisella saatava lisätieto palvelee maankäytön suunnittelua, pohjavesien suojelua, vedenhankinnan turvaamista sekä pohjavesien seurantaa. Uuden tiedon avulla voidaan ohjata kaavoitusta ja rakentamista alueille, joilla riskit pohjavedelle ovat pienemmät sekä tarvittaessa voidaan myös tarkistaa pohjavesialueen rajausta. Tiedot palvelevat myös onnettomuustilanteissa tarvittavien toimenpiteiden ennakoimista ja suorittamista.

Geologinen rakenneselvitys on Geologian tutkimuskeskuksen, Uudenmaan ELY-keskuksen, Tuusulan kunnan ja Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymän yhteistyöhanke. Tutkimusten käytännön toteutuksesta vastaa Geologian tutkimuskeskus.

Lisätiedot

Projektipäällikkö Tuire Valjus, Geologian tutkimuskeskus puh. 029 503 2331 tuire.valjus@gtk.fi

Ympäristö ja luonnonvarat yksikön päällikkö Timo Kinnunen, Uudenmaan ELY-keskus

puh. 029 502 1405 timo.kinnunen@ely-keskus.fi

Ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki, Tuusulan kunta puh. 040 314 2253 risto.mansikkamaki@tuusula.fi