Nurmijärven Nummenpään pohjavesialueen (ELY-tunnus 0154307) geologinen rakenneselvitys on valmistunut. Vuosien 2020-2021 aikana tehdyt tutkimukset koostuivat maastokartoituksesta, painovoimamittauksista ja maaperäkairauksista. Näistä saatuja tuloksia mallintamalla saatiin tarkennettua tietoa kallionpinnan korkokuvasta, maaperäkerroksista, pohjavedenpinnan tasosta ja virtaussuunnista sekä harjumuodostuman syntyvaiheista Nummenpään pohjavesialueella. Tutkimuksen toteutuksesta vastasi Geologian tutkimuskeskus (GTK). Selvityksen ovat rahoittaneet Uudenmaan ELY-keskus, Nurmijäven Vesi-liikelaitos sekä Geologian tutkimuskeskus.

Nummenpään pohjavesialue kuuluu ensimmäiseltä Salpausselältä kaakkoissuuntaan johtavaan luode-kaakko suuntaiseen kallioperän murrosvyöhykkeeseen kerrostuneeseen pitkittäisharjujaksoon, joka sijoittuu Nurmijärven kunnan länsi – lounaisosaan. Nummenpään pohjavesialueella sijaitsee vesilain ja metsälain suojelema luonnontilainen lähde sekä luonnontilainen noro ja metsälain suojelema luonnontilaisen kaltainen lähde. Kohteet ovat Uudenmaan alueella merkittäviä. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 12,14 km2 ja muodostumisalueen 1,71 km2. Alueen kokonaisantoisuudeksi on arvioitu 1500 m3/d (Ympäristöhallinto 2020). Alueelta toimitetaan osa Klaukkalan talousvedestä (Nurmijärven vesi 2020). Alueella on tehty koepumppaus 1980, jolloin pohjavettä pumpattiin nykyisen vedenottamon alueelta noin teholla 1200 l/min. Koepumppauksen perustella vedenottamolta jatkuvasti käyttöön saatavaksi vesimääräksi arvioitiin 1 500 m3/vrk. (FCG Suunnittelukeskus Oy 2008)

Kallioperän korkeustaso vaihtelee pohjavesialueella noin 18 metristä merenpinnan tason alapuolella  noin +125 metriin mpy.

Pohjaveden korkeustaso vaihtelee noin +87 metristä mpy. noin +37 metriin mpy. Vedenottamon ympäristössä pohjavesi on korkeustasolla n. +40 m mpy.

Pohjavesikerroksen paksuus vaihtelee nollasta (ei pohjavesikerrosta) lähes 60 metriin.

Pohjaveden päävirtaussuunta pohjavesiesiintymässä on luoteesta kaakkoon. Paksujen savikerrostumien alla olevat, vettä läpäisevät kerrokset mahdollistavat pohjaveden virtauksen pohjavesialueen halki.

Pohjaveden yläpuolisen maakerroksen paksuus vaihtelee nollasta (pohjavesi maanpinnan tasossa) noin 25 metriin. Kalliopinnan yläpuolisen irtomaakerroksen paksuus on yleisesti laakson kallioperän ruhjepainanteen alueella n. 30 – 50 metriä. Pohjaveden virtaus on mahdollista Nummenpään ja Ali-Labbartin pohjavesialueiden välillä.

Tutkimuksesta valmistunut raportti on ladattavissa GTK:n Hakku-palvelusta ja tutkimustulokset myöhemmin myös GTK:n Lähde-palvelusta.

Lisätietoja:

 

Projektipäällikkö Tuire Valjus, Geologian tutkimuskeskus puh. 029 503 2331 tuire.valjus@gtk.fi

Ympäristö ja luonnonvarat yksikön päällikkö Timo Kinnunen, Uudenmaan ELY-keskus

puh. 029 502 1405 timo.kinnunen@ely-keskus.fi

Käyttöpäällikkö Matias Niemi, Nurmijärven Vesi-liikelaitos puh. 040 3172344 matias.niemi@nurmijarvi.fi