Den geologiska strukturen av Kaurajärvi grundvattenområde i Vörå kommun utreddes i ett projekt finansierad av Geologiska forskningscentralen, NTM-centralen i Södra Österbotten och Vörå kommun under åren 2021–2022.

Undersökningarna bestod av terrängkartering, markradarlodningar, tyngdkraftsmätningar och lätta samt tunga jordmånsborrningar. Noggrannare information om berggrundens position, jordmånens skiktstruktur, grundvattnets nivå och flödesriktningar samt åsformationens tillkomst har fåtts genom att modellera resultaten från dessa undersökningar.

Kaurajärvi grundvattenområde förekommer i en nord-sydlig åsformation som är del av det större Kokkokangas-Kaurajärvi-Pensalkangas åsavsnittet. Grundvattenområdets totala areal är ca 4,5 km2 och arealen för bildningsområdet är ca 1,6 km2.

Det sorterade åsmaterialet i hela formationen består vid markytan typiskt av mo och finsand och djupare i jordmånen blir den genomsnittliga strukturen mera grushaltig. I den östra delen gränsar åsen till en ställvis brant bergssluttning. På den västra sidan vid åsens randområde täcks åsens sandavlagringar av huvudsakligen silthaltiga finkorniga sediment. Efter att formationen ursprungligen avlagrades har den lyfts upp ur havet på grund av landhöjningen vilket har orsakat att åsens ytligaste sediment har varit utsatta för strandkrafternas inverkan och avlagrats på nytt.

Berggrundens ytnivå varierar mellan -15 – +60 m ovanför havsytan och är som högst i områdets östra del där den nordsydliga åsformationen avgränsas nästan till sin hela längd av en bergsluttning. Sluttningen hör ihop med spricksänkan i berggrunden som sträcker sig i åsens riktning, och som är som djupast i områdets nordliga del.

Jordlagret som täcker berggrunden är 0–60 m tjock och vanligast kring 20–30 m. Jordmånens genomsnittliga sammansättning är sandig. Som vanligt finns ett bottenmoränlager av varierande tjocklek under det sorterade åsmaterialet. De tjockaste sedimenten har avlagrats i bergsänkan i den nordliga delen. Tjockleken på jordmånen som är mättad på grundvatten är i områdets södra del ca 10–25 m och i den nordliga delens bergsänka som störst ca 50 m.

Tjockleken på jordmånen ovanför grundvattenytan varierar mellan 0–11 m. Generellt sätt är grundvattennivån på hela området nära markytan och jordlagret som skyddar grundvattnet tunt.

Ytnivån på grundvattnet varierar mellan 38–44 m ovanför havsytan. Berggrunden når ovanför grundvattenytan på områdets östra sida förutom vid områdets sydligaste del. Grundvattnets huvudsakliga flödesriktning är från söder till norr och grundvatten utströmmar i Keskisträsket.

I utredningen identifierades även nya hydrogeologiskt sätt beaktansvärda områden för vattenanskaffning i områdets södra del samt i zonen mellan områdets mellersta del och Keskisträsket.

Rapport över utredningarna finns att laddas från GTK:s Hakku tjänst och rapporten samt det övriga materialet från GTK:s Lähde tjänst.

Tilläggsinformation om utredningarna:

Olli Nurmilaukas, Geologiska forskningscentralen, olli.nurmilaukas@gtk.fi

Krister Dalhem, NTM-centralen i Södra Österbotten, krister.dalhem@ntm-centralen.fi

Kenneth Engström, Vörå kommun, kenneth.emgstrom@vora.fi

Artikelfoto på markradarlodningsutrustningen och en grundvattendamm på Kaurajärvi grundvattenområde 10.8.2021. Juha Davidila, GTK