Mäntsälän Ojalan pohjavesialueella aloitetaan geologisen rakenteen ja pohjavesiolosuhteiden selvittäminen. Alueella suoritetaan kairauksia ja painovoimamittauksia ja maatutkaluotauksia, joilla selvitetään kallioperän syvyyttä, irtomaakerroksen paksuutta ja maaperän kerrosrakenteita. Hankkeen maastotyöt tehdään lokakuun 2022 ja maaliskuun 2023 välisenä aikana ja koko rakenneselvitystyö valmistuu 30.6.2023 mennessä.

Tutkimusalueilla kairataan maaperää kallioperään saakka viidessä pisteessä. Kairausreikiin asennetaan pohjaveden havaintoputket. Kairaukset tehdään vain maanomistajien luvalla ja niiden osalta ollaan erikseen yhteydessä maanomistajiin. Maatutkaluotauksilla selvitetään maaperän kerrosrakenteita sekä paikoitellen myös pohjaveden pinnan ja kalliopinnan tasoa. Maatutkaluotaukset tehdään teitä pitkin ja mittauskalustoa vedetään auton perässä. Laajemmin kallioperän syvyyttä ja irtomaakerroksen paksuutta tutkitaan painovoimamittausten avulla. Painovoimamittausta tehdään yhteensä 17.5 kilometriä. Painovoimamittausten tulkintatuloksena saadaan kattava kuva pohjavesialueen kalliopinnan tasosta. Mittausten aikana maastossa liikkuu jalkaisin kahden tai kolmen henkilön mittausryhmä. Maastotutkimukset tehdään niin, että niistä on mahdollisimman vähän haittaa asukkaille ja ympäristölle.

Hydrogeologisen rakenneselvityksen, painovoimamittausten, maatutkaluotausten ja maaperäkairausten avulla hankitaan uutta tietoa tutkimusalueen pohjaveden virtaussuunnista ja virtausta ohjaavista kalliokynnyksistä, pohjaveden korkeustasoista sekä maaperän kerrosrakenteista.

Pohjavesialueiden tutkimisella saatava lisätieto palvelee maankäytön suunnittelua, pohjavesien suojelua, vedenhankinnan turvaamista sekä pohjavesien seurantaa. Uuden tiedon avulla voidaan ohjata kaavoitusta ja rakentamista alueille, joilla riskit pohjavedelle ovat pienemmät sekä tarvittaessa voidaan myös tarkistaa pohjavesialueen rajausta. Tiedot palvelevat myös onnettomuustilanteissa tarvittavien toimenpiteiden ennakoimista ja suorittamista.

Geologinen rakenneselvitys on Geologian tutkimuskeskuksen (GTK), Uudenmaan ELY-keskuksen (ELY), Lohjan kaupungin yhteistyöhanke. Tutkimusten käytännön toteutuksesta vastaa Geologian tutkimuskeskus.

Lisätiedot

Projektipäällikkö Tuire Valjus, GTK, puh 040 540 5265 tuire.valjus@gtk.fi

Ylitarkastaja Heini Loikkanen, ELY, puh. 050 350 8319 heini.loikkanen@ely-keskus.fi

Tuotantopäällikkö Päivi Nyyssönen, puh. 040 865 3586 paivi.nyyssonen@nivos.fi