Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Geologian tutkimuskeskus, Kauhavan Vesi Oy ja Kauhavan kaupunki tekevät yhteistyössä tutkimuksia Kauhavan Pöyhösenkangas C:n ja Ekokankaan pohjavesialueilla vuoden 2018 aikana. Työssä selvitetään alueen maaperän koostumusta ja rakennetta, sekä pohjaveden laatua ja määrää. Tutkimuksella saadaan uutta tietoa, jota voidaan hyödyntää mm. pohjavesialueiden maankäytön ja vedenhankinnan tarpeiden yhteensovittamisessa entistä paremmin. Hanke toteutetaan osittain Maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella.

Tutkimukseen sisältyy mm. geofysikaalisia maastomittauksia sekä maaperäkairauksia ja pohjaveden havaintoputkiasennuksia. Maastotöiden toteutuksesta vastaa pääosin Geologian tutkimuskeskus. Maastotyöt aloitetaan talvikaudella 2018 maatutkaluotauksilla. Muut geofysikaaliset mittaukset sekä maaperäkairaukset ja havaintoputkiasennukset tehdään kevään ja kesän 2018 aikana.

Maanpinnalta suoritettavien maatutkaluotausten ja muiden geofysikaalisten mittausten yhteydessä tutkimusalueella liikutaan autolla, mönkijällä/moottorikelkalla tai jalan, pääasiassa alueen olemassa olevaa tiestöä ja urastoa hyödyntäen. Näistä mittauksista ei jää pysyviä jälkiä maastoon. Maaperäkairauksiin ja havaintoputkiasennuksiin pyydetään aina maanomistajan lupa ennen niiden suorittamista.

Lisätietoja tutkimuksista antavat erikoisasiantuntija Miikka Paalijärvi Geologian tutkimuskeskuksesta (029 503 5230 / miikka.paalijarvi@gtk.fi), alueidenkäyttö- ja vesihuoltoyksikön päällikkö Jyrki Palomäki Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta (029 502 7911 / jyrki.palomaki@ely-keskus.fi), toimitusjohtaja Tomi Saari Kauhavan Vesi Oy:stä 040 572 3610 / tomi.saari@kauhava.fi) ja ympäristösihteeri Miia Ylirinne Kauhavan kaupungista 040 482 7201 / miia.ylirinne@kauhava.fi).