Lapinlahdella alkaa projekti, jossa tutkitaan Taipale-Nerkoo ja Honkalampi -pohjavesialueiden geologista rakennetta ja pohjavesiolosuhteita. Hydrogeologisen rakenneselvityksen, painovoimamittausten ja kairausten avulla saadaan uutta tietoa pohjaveden virtausta ohjaavista kalliokynnyksistä, pohjaveden korkeustasoista ja virtaussuunnista sekä maaperän kerrosrakenteista. Em. tutkimusten perusteella Honkalammen alueelle laaditaan lisäksi pohjaveden virtausmalli.

Maastotyöt alkavat kesällä 2018 ja jatkuvat seuraavaan kesään. Selvitys ja virtausmallinnus valmistuvat vuoden 2019 lopussa.

Tutkimusten yhteydessä alueella kairataan maaperää kallioperään saakka useassa tutkimuspisteessä ja kairauspisteisiin asennetaan pohjaveden havaintoputket. Kallioperän syvyyttä ja irtomaalajikerroksen paksuutta tutkitaan lisäksi painovoimamittauksin ja maatutkaluotauksin. Kairausten toteutusajankohta on vuodenvaihteessa 2018-2019. Asennetuista havaintoputkista tutkitaan myös pohjaveden laatua kenttämittauksin ja laboratorioanalyysein.

Painovoimamittauksia tehdään noin 20 mittauskilometriä. Painovoimamittausten aikana maastossa liikkuu jalkaisin 2–3 henkilön mittausryhmä. Mittausten toteutusajankohta on talvella 2019. Maatutkaluotauksia tehdään vetämällä tutkimuslaitteistoa kävellen tai maastoauton perässä käyttämällä olemassa olevia tieuria. Maatutkaluotauksien toteutusajankohta selviää tutkimusten edetessä.

Tutkimukset tehdään siten, ettei niistä ole haittaa maanomistajille eikä ympäristölle.

Pohjavesialueiden tutkimisella saatava lisätieto palvelee vedenhankintaa, maankäytön suunnittelua sekä pohjaveden suojelua. Uuden tiedon avulla voidaan mm. tarkistaa nykyisiä pohjavesialueiden rajauksia sekä ohjata kaavoitusta ja rakentamista alueille, joilla riskit pohjavedelle ovat pienemmät.

Tutkimusten käytännön toteutuksesta vastaa Geologian tutkimuskeskus (GTK) yhteistyössä Lapinlahden kunnan, Ylä-Savon Vesi Oy:n ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa.

Lisätiedot:

Anu Eskelinen, Geologian tutkimuskeskus, puh. 029 503 3979, anu.eskelinen@gtk.fi
Eero Mykkänen, Lapinlahden kunta, puh.040 4883 701, eero.mykkanen@lapinlahti.fi
Markus Savikuja, Ylä-Savon Vesi Oy, puh. 040 7567 402, markus.savikuja@yla-savonvesi.fi
Jussi Aalto, Etelä-Savon ELY-keskus, puh. 029 5026 776, jussi.aalto@ely-keskus.fi