Selvitys tehdään Bredskärin- Roskan-, Sandåsenin-, Sandnäsetin ja Hedetin alueilla

Geologian tutkimuskeskus käynnisti toukokuussa Bredskärin- Roskan-, Sandåsenin-, Sandnäsetin ja Hedetin pohjavesialueiden geologisen rakenteen selvityksen. Selvitys tehdään yhteistyössä Pietarsaaren Veden ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa.

Pohjavesialueiden tutkimisella saatava lisätieto palvelee vedenhankintaa, maankäytön suunnittelua sekä pohjavedensuojelua. Rakenneselvityksen tavoitteena on löytää mahdollisia vedenottopaikkoja ja tarkentaa vedenottotutkimusten sijoittamista pohjavesialueille. Uuden tiedon avulla voidaan tarkistaa nykyisiä pohjavesialueiden rajauksia sekä ohjata kaavoitusta ja rakentamista alueille, joilla riskit pohjavedelle ovat pienemmät. Tiedot palvelevat myös onnettomuustilanteissa tarvittavien toimenpiteiden ennakoimista ja suorittamista.

Pohjavesialueet sijaitsevat samalla harjujaksolla Pietarsaaren kaupungin ja Pedersören kunnan alueilla. Hydrogeologisen rakenneselvityksen avulla saadaan uutta tietoa kalliopinnan asemasta, mahdollisista kalliokynnyksistä, pohjaveden virtaussuunnista sekä maaperän kerrosrakenteista. Tutkimusten perusteella laaditaan alueen 3D-maaperämalli sekä pohjavedenvirtausmalli.
Selvitys valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä. Selvityksen kokonaisbudjetti on noin 140 000 €.

Maastotyöt aloitettiin maatutkaluotauksilla kesäkuussa 2018. Kallioperän syvyyttä, irtomaakerroksen paksuutta ja maaperän kerrosrakenteita selvitetään lisäksi kairauksin ja painovoimamittauksin. Heinäkuussa alueella kairataan maaperää kallioon saakka noin 15 tutkimuspisteessä ja asennetaan pohjaveden havaintoputket. Kairauksia ja pohjavesiputkien asennuksia tehdään vain niillä kiinteistöillä, joille on saatu maanomistajan lupa.

Syksyllä tutkimusalueella tehdään painovoimamittauksia yhteensä noin 35 km. Painovoimamittausten aikana maastossa liikkuu jalkaisin 2 – 3 henkilön mittausryhmä. Maastotutkimukset jatkuvat keväällä 2019 jolloin alueella tehdään kevyitä tärykairauksia. Kevyillä tärykairauksilla selvitetään harjukerrostumia peittävän hienosedimentin paksuutta ja harjukerrostumien levinneisyyttä noin 60 tutkimuspisteessä.

Tutkimukset tehdään siten, että niistä ei ole haittaa maanomistajille eikä ympäristölle. Tutkimuksista ei jää maastoon pysyviä jälkiä. Kaikki kairaukset tehdään vain maanomistajien luvalla ja niiden osalta ollaan erikseen yhteydessä maanomistajiin.

Lisätietoja:

Projetkipäällikkö Salla Valpola, Geologian tutkimuskeskus, puh. 029 503 5232,
salla.valpola@gtk.fi
Pohjavesiasiantuntija Janne Toivonen, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 050 3510 978,
janne.toivonen@ely-keskus.fi
Toimitusjohtaja Andreas Svarvar, Pietarsaaren Vesi, puh. 044 7851 262
andreas.svarvar@pietarsaari.fi