Lähde –palveluun on lisätty Pohjaveden isotoopit –aineisto, joka koostuu koko Suomen pohjavesien sekä sadeveden ja lumen hapen ja vedyn isotooppikoostumuksista.

Suurin osa palvelussa jaetusta pohjavesiaineistosta on kerätty kahdessa GTK:n toteuttamassa projektissa – ”Tuhat kaivoa” (1999) ja ”Pohjaveden laadun seuranta” (1995-2007). Lisäksi esitetään yksittäisten pohjavesikohteiden kerta- tai seurantaluonteisia isotooppiaineistoja, jotka on tuotettu GTK:n sisäisissä tai asiakastöihin liittyvissä tutkimushankkeissa. Seurantaluonteinen aineisto on esitetty mittausten keskiarvoina sisältäen keskihajonnan ja minimi- ja maksimiarvot. Pohjavesinäytteitä on otettu maa- ja kallioperäkaivoista sekä lähteistä.

Pohjavesi muodostuu sadannasta ja siksi on luontevaa esittää pohjaveden isotoopit -aineistokokonaisuudessa myös sadannan isotooppikoostumus. Sadanta-aineistoa on kerätty GTK:n Espoon (2000-), Kuopion (2005-) ja Rovaniemen (2004-) toimipisteiden sadanta-asemilla. Sadannan isotooppikoostumusseuranta kuuluu Kansainvälisen Atomienergia Järjestön IAEA:n ja Maailman Meteorologisen Organisaation WMO:n globaaliin GNIP-seurantaverkkoon, mistä yksittäiset kuukausittaiset isotooppiarvot ovat rekisteröitymisen kautta ladattavissa (IAEA/WMO, 2018).

Tarkempi kuvaus Pohjaveden isotoopit –aineistosta sekä sen käyttötarkoituksista viittausohjeineen on esitetty aineiston metadatakuvauksessa. Lisätietoja aineistosta erikoistutkija Nina Hendrikssonilta p. 02950 32305, nina.hendriksson@gtk.fi