Geologian tutkimuskeskus käynnisti keväällä 2018 Mannanmäen pohjavesialueen geologisen rakenteen selvityksen. Selvitys tehdään yhteistyössä Hämeenkyrön kunnan, Hämeenkyrön Vesi Oy:n, Kyröskosken Vesihuolto Oy:n ja Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa.

Pohjavesialueiden tutkimisella saatava lisätieto palvelee vedenhankintaa, maankäytön suunnittelua sekä pohjavedensuojelua. Uuden tiedon avulla voidaan tarkistaa nykyisiä pohjavesialueiden rajauksia sekä ohjata kaavoitusta ja rakentamista alueille, joilla riskit pohjavedelle ovat pienemmät. Tiedot palvelevat myös onnettomuustilanteissa tarvittavien toimenpiteiden ennakoimista ja suorittamista. Hydrogeologisen rakenneselvityksen avulla saadaan uutta tietoa kalliopinnan asemasta, mahdollisista kalliokynnyksistä, pohjaveden virtaussuunnista sekä maaperän kerrosrakenteista.

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää miksi pieneltä vaikuttavasta pohjaveden muodostumisalueesta huolimatta, Mannanmäen pohjavesialueen vedenottamoilta voidaan pumpata runsaasti vettä. Tutkimus aloitettiin ottamalla isotooppinäytteet Mannanmäen pohjavesialueen vedenottamoilta, Järvenkylän järvestä ja viereiseltä Ulvaanharjun pohjavesialueelta. Veden isotooppitutkimus toistetaan vielä syksyllä 2018 tulosten varmistamiseksi. Veden hapen ja vedyn isotooppien tutkimuksella voidaan selvittää pinta- ja pohjaveden suhteellinen osuus näytevedestä.

Tutkimukset jatkuvat elokuussa 2018 kun alueelle tehdään maatutkaluotauksia ja aloitetaan pohjavesiputkien kairaukset. Kairauksia on suunniteltu tehtäväksi yhdeksän kappaletta ja kairauspisteisiin asennetaan pohjaveden havaintoputket jos kairauksen yhteydessä havaitaan vettä. Kairauksia ja pohjavesiputkien asennuksia tehdään vain niillä kiinteistöillä, joille on saatu maanomistajan lupa.

Syksyllä tutkimusalueella tehdään pohjaveden pinnan mittauksia ja noin painovoimamittauksia. Painovoimamittausten aikana maastossa liikkuu jalkaisin 2 – 3 henkilön ryhmä suoria mittalinjoja pitkin. Painovoimalinjat ovat yhteispituudeltaan noin 12km.

Selvitys valmistuu vuoden 2019 helmikuun loppuun mennessä. Selvityksen kokonaisbudjetti on noin 67 000 €.

Lisätietoja:
Tiina Kaipainen, Projektipäällikkö, geologi, Geologian tutkimuskeskus, tiina.kaipainen@gtk.fi, puh. 02950 32214
Annukka Galkin, Ylitarkastaja, Pirkanmaan ELY-keskus, annukka.galkin@ely-keskus.fi, puh. 0295 036 323
Jari Luoma, Hämeenkyrön kunta ja Hämeenkyrön Vesi Oy, jari.luoma@hameenkyyro.fi, puh. 050 554 2406
Raija Pasanen, Toimitusjohtaja, Kyröskosken Vesihuolto Oy, raija.pasanen@kyroskoskenvesi.fi, puh. 0400 628 036