Selvitys tehdään Björknäsin, Ekerön ja Karjaa B:n pohjavesialueilla

Geologian tutkimuskeskus käynnisti toukokuussa Björknäsin ja Ekerön ja Karjaa B:n pohjavesialueiden geologisen rakenteen selvityksen. Björknäsissä ja Ekerössä on jo aiempina vuosina tehty painovoimamittauksiin perustuva rakennetutkimus, jota nyt täydennetään keskittyen vedenottamoiden lähialueille. Tutkittavat pohjavesialueet sijaitsevat ensimmäisellä Salpausselällä. Selvitys tehdään yhteistyössä Raaseporin kaupungin, Raaseporin Veden ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa.

Pohjavesialueiden tutkimisella saatava lisätieto palvelee vedenhankintaa, maankäytön suunnittelua sekä pohjavedensuojelua. Uuden tiedon avulla voidaan tarkistaa nykyisiä pohjavesialueiden rajauksia sekä ohjata kaavoitusta ja rakentamista alueille, joilla riskit pohjavedelle ovat pienemmät. Tiedot palvelevat myös onnettomuustilanteissa tarvittavien toimenpiteiden ennakoimista ja suorittamista.

Hydrogeologisen rakenneselvityksen avulla saadaan uutta tietoa kalliopinnan asemasta, mahdollisista kalliokynnyksistä, pohjaveden virtaussuunnista sekä maaperän kerrosrakenteista. Kesän 2018 aikana pohjavesialueille on kairattu yhteensä yhdeksän uutta pohjaveden havaintoputkea ja tehty painovoimamittaukset sekä maatutkaluotaukset. Elokuun 2018 aikana mitataan vielä pohjaveden pinnat ja sen jälkeen alkaa mallinnus- ja raportointityö. Selvitys valmistuu vuoden 2018 marraskuun loppuun mennessä. Selvityksen kokonaisbudjetti on noin 100 000 €.

Lisätietoja:
Tiina Kaipainen, Projektipäällikkö, geologi, Geologian tutkimuskeskus, tiina.kaipainen@gtk.fi, puh. 02950 32214
Timo Kinnunen, Hydrogeologi, Uudenmaan ELY-keskus, timo.kinnunen@ely-keskus.fi, puh. 040 5173454
Tom Törnroos, Vesilaitoksen johtaja, Raaseporin Vesi, tom.tornroos@raasepori.fi, puh. 019 289 2302